مشهد مقدس مرکز شهرستانی به همین نام در استان پهناور خراسان رضوی به لحاظ موقعیت در ۵۹ دقیقه و ۳ درجه تا ۶۰ درجه و ۳۵ دقیقه طول شرقی و ۳۵ درجه و ۴۲ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۵۹ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است و از شمال به شهرستان کلات، از شمال‌غربی به درگز، از غرب به چناران و نیشابور و از شرق به سرخس و تربت‌جام محدود می‌شود.

 شهرستان مشهد دارای ۴ بخش مرکزی، احمدآباد، رضویه و طرقبه ۵ شهر به نام‌های مشهد، ملک‌آباد، رضویه، طرقبه، شاندیز و ۱۳ دهستان است.

موسسه حقوقی ثبتی تکسفیر مفتخر است با داشتن پرسنل مجرب و متعهد با دانش روز حقوقی و ثبتی به ارائه خدمات ثبت شرکت ها درسراسر کشور از جمله مشهد و شهرهای آن می پردازد.

شرکت سهامی خاص به شرکتی گفته میشود که سهام آن قابل انتقال در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم به سادگی قابل معامله است.هنگام تشکیل شرکت سهامی خاص باید تمام سرمایه آن در موقع تاسیس شرکت به وسیله موسسان تامین شود وقسمتی از سرمایه در بانک سپرده گذاری شده باشد.

در شرکت سهامی خاص مسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است و تعداد سهامداران از سه نفر نباید کمتر باشد وعنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از ان بدون فاصله با نام شرکت به طور خوانا قید شود.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :

شرکت سهامی خاص حداقل با 5 نفر عضو تشکیل می شود که 3 نفر هیأت مدیره و 2 نفر بازرس دارد که نباید بین بازرسین و هیأت مدیره رابطه فامیلی باشد .

3 نفر عضو هیأت مدیره سهامدار هستند که یک نفر از آنها میتواند حق امضا داشته باشد یا دو نفر حق امضا داشته باشند .

حداقل سرمایه جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود 1,000,000 ریال (صد هزار تومان) میباشد.باید بازرسین سالی یک مرتبه باید تمدید و عوض شود و هیأت مدیره دو سال یکبار تمدید یا عوض گردد و باید طبق صورتجلسه به اطلاع اداره ثبت برسد .

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص :

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی همه افراد برابر اصل شده در دفترخانه اسناد رسمی
  2. اخذ گواهی عدم سوء پیشینه جهت کلیه اعضا و بازرسین به اینصورت که با اصل شناسنامه و کارت ملی و کپی شناسنامه و کارت ملی و یک قطعه عکس باید به پلیس +10 مراجعه گردد
  3. آدرس شرکت و کد پستی شرکت و تلفن ثابت شرکت
  4. ارائه 5 مورد اسامی شرکت توسط متقاضی
  5. باز کردن حساب به نام شرکت در شرف تاسیس که باید 35 درصد مبلغ سرمایه اولیه تعهد گردد در نزد بانک و گواهی بانکی دریافت نمایید
  6. شماره همراه و آدرس محل سکونت کلیه اعضا و بازرسین
  7. سایر مواردی که کارشناسان جهت تکمیل پرونده از شما سوال می کنند
  8. در رابطه با برخی موضوعات نیاز به مجوز است .

 مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص:

زمان ثبت شرکت سهامی خاص در تهران تا اخذ شماره ثبت 15 روز کاری است ولی در شهرستانها بستگی به شهرهای مختلف متفاوت است ولی حدودا یک ماه طول می کشد این زمان تقریبی است و امکان دارد کمتر یا بیشتر شود.

 

 

Joint Stock Company registered in Mashhad

Mashhad, Razavi Khorasan province in the center of the town of the same name in terms of position in 59 minutes and 3 degrees to 60 degrees 35 minutes east longitude and 35 degrees 42 minutes north latitude and 36 degrees 59 minutes located from the north to Kalat city, from northwest to Dargaz, from West to East sycamore and Nishapur, and is limited to ferns and Torbat-e Jam.

4 Central District of Mashhad city, Ahmedabad, Razavi & Torghabeh 5 cities named Mashhad, Malekabadi, Razavieh, Torghabeh, Tour and 13 villages.

Tksfyrmftkhr patent rights institution with a staff of experienced and committed with the knowledge of legal and registration to Company registration services across the country, including the cities of Mashhad and deals.

Joint Stock Company that its shares be transferred to the company said in a stock exchange but by people simply not negotiable. When formed Joint Stock Company should be provided all the capital grocery company founded by institution and part of the capital is invested in bank deposits.

The Joint Stock Company is the responsibility of shareholders is limited to the face value of the number of shareholders is not less than three The title before the name of the company or corporation must then be incorporated without spaces with the company name is legible.

The terms Joint Stock Company:

Joint Stock Company to be formed with at least five members of which three members of the board and is second inspector That should be a family relationship between the inspectors and the board of directors.

3 members of the Board of Directors shareholders are that one of them would have the right to sign or two people have the right signature.

£ 1,000,000 minimum capital to form a limited liability company (one hundred dollars) Mybashd.bayd inspectors to be changed once a year and must be renewed and extended two years to change the board of directors and must be registered to notify the Office of the minutes.

Required documents for registration of Joint Stock Company:
1. Copy of birth certificate and national ID card all persons certified in Notary Public
2. Obtaining clearances for all members and investigators to the case that the original birth certificate and national ID card and copy of birth certificate and national ID card and a photograph must refer to police +10
3. company address and zip code, and telephone companies now

4. Provide 5 by name by applicant
5. Open an account in the name of a company under formation to be 35% of the amount of initial capital commitment in the bank and bank certificates downloaded
6. mobile numbers and home addresses of all members and inspectors
7. Other things you ask experts to complete cases
8. In relation to some issues need to be licensed.

Joint Stock Company time to register:

Joint Stock Company in Tehran obtaining a registration number when signing up to 15 working days, but in different cities on different cities It takes about a month, but this time is an estimate and may be less or more.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.