تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص

 تعریف شرکت سهامی خاص :

شرکتی که از حداقل ۳ نفر به صورت حقیقی یا حقوقی می باشد تشکیل میشود.در این نوع شرکت اعضای هیئت مدیره اجبارا باید از سهامداران باشند. مسئولیت شرکت سهامی خاص بیشتر از شرکت مسئولیت محدود میباشد.

 آسان بودن نقل و انتقال سهام شرکت: صاحبان سرمایه یا سهامداران شرکت در شرکت های سهامی به بخش های کوچکتری به نام سهام تقسیم گردیده و بعضی از این سهام بی نام نیز می باشد از این جهت انتقال دادن سهام کار آسانتری میباشد.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است تجاری که از حداقل ۲ شریک یا بیشتر ثبت می شود که از بار مسئولیتی کمتری نسبت به شرکت های دیگر بردوش خود دارد.

از خصیصه های ثبت شرکت مسئولیت محدود بار مسئولیتی و تعهدی پایین تر و همچنین استفاده تجاری به صورت بازرگانی برای موضوع هایی نظیر آرایشی بهداشتی ، آشامیدنی ، موادغذایی ، خرید، فروش، صادرات، واردات، و به طور کلی کلیه موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند مناسبتر می باشد.

از خاصیت های شرکت مسئولیت محدود ، داشتن هیئت مدیره خارج از شرکاء می باشد که برای سرمایه گذاری افراد دیگر قابل استفاده می باشد. برای ثبت شرکت مسئولیت محدود نیاز واریز سرمایه در حساب بانکی و یا بازکردن حساب بانکی در هنگام تاسیس نمی باشد.

تفاوت های شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص:

1. شرکت با مسئولیت محدود با حداقل 2 نفر و شرکت سهامی خاص با حداقل 3 نفر اعضاء قابل ثبت هستند.

2. در شرکتهای با مسئولیت محدود همه سرمایه به مدیر عامل تسلیم میشود و مدیر عامل اقرار به دریافت آن می‌نماید.اما در شرکتهای سهامی خاص می‌بایست حداقل از 35% از مبلغ سرمایه را نزد یکی از بانکها سپرده گذاری کرده و گواهی مربوط را پس از دریافت از بانک به اداره ثبت شرکتها ارائه داد. 65 درصد باقیمانده در تعهد شرکا خواهد ماند.

3. در شرکتهای با مسئولیت محدود لازم نیست بازرس انتخاب شود و انتخاب بازرس اختیاری‌ است اما در شرکتهای سهامی خاص انتخاب دو نفر به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل اجباری ا‌ست.

4. مدت مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود محدودیتی ندارد اما در شرکتهای سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

5. اعضای هیأت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ملزم به انتخاب روزنامه کثیر‌‍الانتشار نیستند، اما انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های دعوت شرکت در سهامی خاص الزامیست.

6. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود را می‌توان از بین شرکاء یا خارج از آنها انتخاب نمود اما در شرکت سهامی خاص مدیران باید حتما از میان سهامداران شرکت انتخاب شوند و یا بعد از انتخاب تعداد سهام وثیقه‌ ای که در اساسنامه معین شده است را تهیه و به صندوق شرکت تسلیم نمایند.

7. در شرکت با مسئولیت محدود تقسیم سود به نسبت میزان سهم الشرکه شرکاء خواهد بود، البته شرکاء می‌توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود در نظر بگیرند. اما در شرکت سهامی خاص سود الزاما به نسبت تعداد سهام شرکاء تقسیم می‌گردد و امکان اتخاذ روش دیگری برای این کار امکانپذیر نیست.

8. اگر بخشی از سرمایه شرکت را آورده های غیر نقدی تشکیل دهد، تقویم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت خواهد گرفت اما در شرکتهای سهامی خاص تقویم آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام میشود.

9.  مجامع عمومی در شرکت‌ سهامی خاص توسط هیأت رئیسه شرکت با حضور یک نفر رئیس مجمع، دو نفر ناظر و یک نفر منشی - که می تواند خارج از سهامداران باشد - که از میان سهامداران برگزیده می‌شوند تشکیل می شود. اما در شرکت با مسئولیت محدود تنها در صورتی مجامع عمومی تشکیل خواهد شد که تعداد شرکای شرکت بیش از 12 نفر باشد.

The definition of Joint Stock Company

A company that is at least 3 natural or legal persons. In this type of company board members are forced to shareholders. Joint Stock Company is more liability limited liability company.

Easy transfer of shares of the company: owners or shareholders of the private company's stock is divided into smaller partsAnd some of these anonymous stock is also of this work is easier to transfer shares.

The definition of a limited liability company:

Commercial company that is at least two or more partners from the burden of your shoulders is lower than other companies. Attributions limited liability company registered lower time commitment and also for commercial use trade to topics such as cosmetic, beverage, food, buy, sell, export, import, And in general all the issues that need to participate in public and private tenders and auctions are not suitable.

The property of the limited liability company, the board is out of partners that can be used to invest in other people. Deposit required registered capital for limited liability company bank account or opening a bank account is not at its founding.

Differences limited liability company and joint-stock company:

  1. Limited Liability Company Joint Stock Company with at least 2 people and at least 3 members are registered.
  2. In limited liability companies, all capital managing director and CEO of the acknowledgment of the receipt is submitted.But private equity firms have a minimum of 35% of the amount of capital a bank deposit with theAnd Certificate of Registration Office after receiving the bank's company. The remaining 65 percent will remain in stakeholder engagement.
  3. Ltd is selected and the selected firms do not need Inspector Inspector is optionalBut the private company specifically selected as principal investigator and two alternate inspector is required.
  4. Site Management Co Ltd is not limited in time but in certain corporate directors are elected for two years maximum.
  5. Board members are not widely circulated newspaper in the limited liability company to choose, but the choice was widely circulated newspaper advertising inserts invited to participate in private equity is required.
  6. Managers Ltd may be destroyed or removed from selected partnersBut the private equity company directors must be elected from among the shareholders After selecting the collateral or the number of shares specified in the Articles of Association has been prepared and submitted to the fund company.
  7. But not necessarily in proportion to the number of shares in the private equity company profits and the possibility of adopting another way to do this is to divide the partners is not possible.
  8. If part of the company's capital brought in non-cash form, calendar brought in by the partners will be limited liability companyBut the calendar has non-cash stock companies carried by the official court expert.
  9. Public joint stock companies by the company's board of directors meeting attended by one chief, two supervisors and one secretary, which could be out of shareholders'Who are chosen from among the shareholders is formed. But if public liability company will be formed Mhdvdtnha the number of partners from more than 12 people.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.