دانلود اساسنامه شرکت سهامی خاص

ماده 1- نام شرکت: نام شرکت عبارت است از ............................(شرکت سهامی خاص(

ماده 2- موضوع شرکت: عبارت است از.......................................................................

ماده 3- مدت شرکت: از تاریخ ثبت شرکت به مدت ...........................................................خواهد بود.

ماده 4- مرکز اصلی شرکت و شعب آنک مرکز اصلی شرکت....................................

تبصره 1- مجمع عمومی فوق العاده می تواند نسبت به انتقال مرکز اصلی شرکت اقدام یا به هیات مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار نماید.

تبصره 2- هیات مدیره می تواند در صورت لزوم شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از کشور دایر یا نسبت به انحلال آنها اقدام نماید.

ماده 5- سرمایه: سرمایه نقدی شرکت مبلغ .........................ریال منقسم به سهم با نام ................و ..............و ................و ..................سهم بی نام هریک به ارزش .........................ريال می باشد که

مبلغ .......................ريال آن نقدا پرداخت و مبلغ .....................ريال مابقی از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده 6- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده پنجم برحسب مورد در موعد یا مواعدی که هیات مدیره تعیین خواهد نمود پرداخت خواهد شد و در این خصوص هیات مدیه مطابق مواد 35 تا 38 قانون تجارت اقدام خواهند نمود.

ماده 7- اوراق سهام: کلیه سهام شرکت(با نام یا بی نام یا هردو) است. اوراق شرکت چاپی و متحدالشکل بوده که دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده 26 قانون تجارت بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف اعضای هیات مدیره تعیین می شوند خواهید رسید و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ماده 8- گواهینامه موقت سهام: شرکت موظف اس تا موقعی که اولاق سهام صادر نشده است به کلیه صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است تحویل نماید.

ماده 9- غیرقابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیر قابل تقسیم بوده و مالکین مشاع مکلفند در براب رشرکت تنها به یک نقر از میان خودشان نمایندگی بدهند.

ماده 10- انتقال سهام با نام: صحبان سهام بعد از موافقت هیات مدیره می توانند نسبت به انتقال سهام خود اقدام نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بایستی وفق ماده 40 قانون تجارت در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی آنها بایستی انتقال را در دفتر مزبور امضاء نمایند. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده 11- انتقال سهام بی نام: سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام با قبض و اقباض به عمل خواهد آمد.

ماده 12- مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.

ماده 13- تبدیل سهام: شرکت می تواند بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مواد 43 تا 50 قانون تجارت نسبت به تبدیل سهام بی نام به بانام یا بالعکس اقدام نماید.

ماده 14- کاهش یا افزایش سرمایه: هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقرات مذکور در بخش هشتم مبحث اول باب سوم قانون تجارت صورت خواهد گرفت.

تبصره: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.

ماده 15- حق تقدم در خرید سهام خرید: در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارندکه با رعایت مقررات قانون تجارت می توانند از این حق تقدم استفاده نمایند.

ماده 16- مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده توسط دعوت هیات مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده 17- هیات مدیره و همچنین بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت باید دستور جلسه مجمع در آگهی دعوت قید شود.

ماده 18- سهمدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند وفق ماده 95 قانون تجارت می توانند دعوت صاحبان سهام را جهت تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند.هیات مدیره مکلف است حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند.

در غیر این صورت د رخواست کنندگان می توانند دعوت تشریفات مقرره مجمع را از بازرس یا بارسان شرکت خواستار شوند که بازرسان مکلف هستند با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت نمایند.

در صورت امتناع بازرسان، درخواست کنندگان می توانند به طور مستقیم نسبت به دعوت مجمع اقدام نمایند مشروط بر این که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت در خواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده 19- محل تشکیل مجامع عمومی: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده، در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت تعیین شده است تشکیل خواهد یافت.

ماده 20- دعوت از صاحبان سهام و جهات تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد. به عمل خواهد آمد. در آگهی دعوت دستور جلسه و تاریخ تشکیل محمع با قید ساعت و نشانی کامل ذکر خواهد شد.

تبصره: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده 21- فاصله بین دعوت و تشکیل مجامع عمومی: فاصله بین نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

ماده 22- حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام: در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده 23- تعیین دستور جلسه مجمع عمومی: هرگاه مجمع عمومی به وسیله هیات مدیره دعوت شده باشند دستور جلسه را هیات مدیره و اگر به وسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین خواهد نمود.

ماده 24- هیات رئیسه مجمع عمومی: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاد ه توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رئیس هیات مدیره خواهد بود و در غیاب آنها به ریاست مدیری که از طرف مدیره به این منظور تعیین شده باشد خواهد بود. مر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.

تبصره: ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه می تواند از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می شود.

ماده 25- صورت جلسه مجمع عمومی : از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواد شد.

تبصره: چنانچه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از موارد مشروحه ذیل باشد یک نسخه از صورت مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلای ایران به اداره ثبت شرکتها تقدیم خواهد شد.

1. انتخاب مدیران و بازرسان

2. تصویب ترازنامه

3. کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه

4.انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده 26- اثر تصمیمات مجامع عموم: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و مفاد اساسنامه تشکیل می گردد نماینده تمامی سهامدارات بوده و تصمیمات متخذه در مجامع عمومی برای کلیه صاحبان سهام و لو غائبین تو مخالفین لازم الاتباع و الزام آور می باشد.

ماده 27- مجمع عمومی عادی شرکت الاقل یالی یک بار حداکثر طرف مدت 3 ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد. (تدکر: ذکر مدت در این ماده اختیاری است).

ماده 28- حد نصاب مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود مشروط بر آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 29- تصمیمات در مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق مقررات ماده 88 قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 30- اختیارات مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی می تواند در کلیه امور شرکت به غیر از مواردی که درباره آنهادر قوانین تعیین تکلیف شده یا مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده 31- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا درسرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد، منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده 32- حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده: در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارندت باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواخد نمود مشروط بر این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 33- تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده: تصمیات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 34- عده اعضای هیات مدیره: شکرت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از ....نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

تبصره 1- اعضای هیات مدیره کلا با بعضا قابل عزل می باشند.

تبصره 2- انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

ماده 35- مدت مدیریت مدیران: مدت مدیریت مدیران دو سال است. تا زمانی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام می گیرد مدت مذکور خود به خود ادامه پیدا می کند.

ماده 36- سهام وثیقه مدیران: هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حاقل سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن از تصمیمات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارند.

سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

تبصره: در صورت انتقال قهری سام مورد وثیقه و یا اقزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیران مکلف هستند ظرف یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند و گرنه مستعفی محسوب خواهند شد.

ماده 37- انتخابات‌ هيأت‌ مديريه‌: هيأت‌ مديره‌ در اولين‌ جلسه‌ خود كه‌ حداكثر ظرف‌ يك‌ هفته‌ بعد از مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ كه‌ هيأت‌ مديره‌ را انتخاب‌ كرده‌ است‌ تشكيل‌جلسه‌ داده‌ و از بين‌ اعضاي‌ هيأت‌، يك‌ رئيس‌ و يك‌ نایب‌ رئيس‌ براي‌ هيأت‌ مديره‌ تعيين‌خواهند نمود.

تبصره‌ 1- مدّت‌ رياست‌ رئيس‌ و نایب‌ رئيس‌ بيش‌ از مدّت‌ عضويت‌ آنها در هيأت‌ مديره ‌نخواهد بود و رئيس‌ و نايب‌ رئيس‌ قابل‌ عزل‌ و تجديد انتخاب‌ خواهند بود.

تبصره‌ 2- در صورت‌ غيبت‌ رئيس‌ و نايب‌ رئيس‌، اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ يك‌ نفر از اعضاي‌حاضر در جلسه‌ را جهت‌ انجام‌ وظايف‌ رئيس‌ تعيين‌ مي‌نمايند.

تبصره‌ 3- هيأت‌ مديره‌ مي‌تواند از بين‌ خود يا از خارج‌ شركت‌ يك‌ نفر را به‌ سمت‌ منشي ‌براي‌ مدّت‌ يك‌ سال‌ انتخاب‌ نمايد.

ماده‌ 38- مواقع‌ تشكيل‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌: هيأت‌ مديره‌ به‌ دعوت‌ كتبي‌ رئيس‌ و يا نايب‌ رئيس‌ و يا ديگر اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ يا به‌ دعوت‌ مدير عامل‌ در هر موقع‌ كه‌ضرورت‌ ايجاب‌ كند تشكيل‌ جلسه‌ خواهد داد و همچنين‌ مي‌توانند در مواقعي‌ كه‌ خود به ‌طور هفتگي‌ يا ماهيانه‌ معين‌ مي‌كنند تشكيل‌ جلسه‌ بدهند.

ماده‌ 39- محل‌ تشكيل‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌: جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ در مركز اصلي‌شركت‌ يا در هر محل‌ ديگر كه‌ در دعوت‌ نامه‌ معين‌ شده‌ باشد تشكيل‌ خواهد شد.

ماده‌ 40- حد نصاب‌ و اكثريت‌ لازم‌ جهت‌ رسميّت‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌: براي‌تشكيل‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ حضور بيش‌ از نصف‌ اعضاء لازم‌ بوده‌ و تصميمات‌ با اكثريت‌ آراء حاضرين‌ اتخاذ مي‌گردد.

ماده‌ 41- صورت‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌: براي‌ هريك‌ از جلسات‌ هيأت‌ مديره‌صورت‌ جلسه‌اي‌ تنظيم‌ و به‌ امضاي‌ اكثريت‌ مديران‌ حاضر در جلسه‌ مي‌رسد. در صورت‌جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ نام‌ مديراني‌ كه‌ حضور دارند يا غايب‌ مي‌باشند وخلاصه‌اي‌ از مذاكرات‌ و همچنين‌ تصميمات‌ متخذه‌ در جلسه‌ با قيد تاريخ‌ در آن‌ ذكر مي‌گردد. هريك‌ از مديران‌ كه‌ با تمام‌ يا بعضي‌ از تصميمات‌ مندرج‌ در صورت‌ جلسه‌ مخالف باشد نظر او بايد در صورت‌ جلسه‌ قيد شود.

ماده‌ 42- اختيارات‌ هيأت‌ مديره‌: هيأت‌ مديره‌ جز در مورد موضوعاتي‌ كه‌ اتخاذ تصميم‌ در آنها در صلاحيت‌ مجامع‌ عمومي‌ مي‌باشد. داراي‌ كليه‌ اختيارات‌ مي‌باشد. علي‌الخصوص‌ اختيارات‌ هيأت‌ مديره‌ به‌ قرار زير است‌:

1- ايجاد و حذف‌ نمايندگي‌ يا شعبه‌هاي‌ شركت‌ در هر نقطه‌اي‌ از ايران‌ يا خارج‌ از ايران‌

2- تصويب‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ داخلي‌ شركت‌ با پيشنهاد مديرعامل‌

3- نمايندگي‌ شركت‌ در برابر اشخاص‌ ثالث‌ و كليه‌ ادارات‌ دولتي‌ و مؤسسات‌ خصوصي

4- عزل‌ و نصب‌ كليه‌ مأموران‌ و كاركنان‌ شركت‌ و تعيين‌ شرايط‌ استخدام‌ و حقوق و مزايا

5- تصويب‌ بودجه‌ براي‌ اداره‌ كردن‌ شركت‌

6- افتتاح‌ حساب‌ و استفاده‌ از آن‌ به‌ نام‌ شركت‌ نزد بانك‌ها و مؤسسات‌ معتبر

(اختيارت‌ هيأت‌ مديره‌ حصري‌ نبوده‌ و مي‌توان‌ ساير اختياراتي‌ نيز به‌ هيأت‌ مديره ‌تفويض‌ كرد مشروط‌ بر آنكه‌ مطابق‌ قانون‌ و ماده‌ مرقوم‌ باشد)

ماده‌ 43- پاداش‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌: مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ شركت‌ هرسال‌ نسبت‌معيني‌ از سود ويژه‌ شركت‌ را به‌ صورت‌ پاداش‌ براي‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ تصويب‌ خواهد نمود.

ماده‌ 44- مسئوليت‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌: مسئوليت‌ هريك‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره ‌شركت‌ طبق‌ مقررات‌ قانون‌ تجارت‌ و قوانين‌ جاريه‌ كشور خواهد بود.

ماده‌ 45- معاملات‌ مديران‌ با شركت‌: اعضاء هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ شركت‌ وهمچنين‌ مؤسسات‌ و شركتهايي‌ كه‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و يا مديرعامل‌ شركت‌ شريك‌ ياعضو هيأت‌ مديره‌ يا مديرعامل‌ آنها باشند نمي‌توانند بدون‌ اجازه‌ هيأت‌ مديره‌ درمعاملاتي‌ كه‌ با شركت‌ يا به‌ حساب‌ شركت‌ مي‌شود به‌ طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ طرف ‌معامله‌ واقع‌ و يا سهيم‌ شوند و در صورت‌ اجازه‌ هيأت‌ مديره‌ مفاد ماده‌ 129 قانون‌ تجارت‌لازم‌ الرعايه‌ خواهد بود.

ماده‌ 46- مديرعامل‌: هيأت‌ مديره‌ بايد اقلاً يك‌ نفر شخص‌ حقيقي‌ را از بين‌ اعضاي‌ خود يا خارج‌ به‌ مديريت‌ عامل‌ شركت‌ برگزينند و حدود و اختيارات‌ و مدّت‌ تصدي‌ و حق‌الزحمه او را تعيين‌ كنند.

تبصره‌ 1- هيأت‌ مديره‌ مي‌تواند تمام‌ يا قسمتي‌ از اختيارات‌ مشروحه‌ در ماده‌ 42 اين‌اساسنامه‌ را با حق‌ توكيل‌ به‌ مديرعامل‌ تفويض‌ نمايند.

تبصره‌ 2- در صورتي‌ كه‌ مديرعامل‌ عضو هيأت‌ مديره‌ باشد دوره‌ مديريت‌ عامل‌ او ازعضويت‌ او در هيأت‌ مديره‌ بيشتر نخواهد بود.

تبصره‌ 3- هيأت‌ مديره‌ در هر موقع‌ مي‌تواند مديرعامل‌ را عزل‌ نمايد.

تبصره‌ 4- هيأت‌ مديره‌ مي‌تواند در صورت‌ تمايل‌ براي‌ مديرعامل‌ معاوني‌ تيعين‌ و حدود اختيارات‌ وي‌ را مشخص‌ نمايد.

تبصره‌ 5- نام‌ و مشخصات‌ و حدود اختيارات‌ مديرعامل‌ بايد با ارسال‌ نسخه‌اي‌ ازصورت‌ جلسه‌ هيأت‌ مديره‌ به‌ مرجع‌ ثبت‌ شركتها اعلام‌ و پس‌ از ثبت‌، در روزنامه‌ رسمي ‌آگهي‌ شود.

ماده‌ 47- صاحبان‌ حق‌ امضاء: نحوه‌ امضاي‌ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشركت‌ و چك‌ها و بروات‌ و سفته‌ها و ساير اوراق تجاري‌ و نيز اشخاصي‌ كه‌ داراي‌ حق‌امضاء هستند توسط‌ هيأت‌ مديره‌ تعيين‌ خواهد شد.

ماده‌ 48- مجمع‌ عمومي‌ دو بازرس‌ اصلي‌ و يك‌ بازرس‌ علي‌البدل‌ براي‌ مدّت‌ يك‌ سال‌معين‌ مي‌كند كه‌ انتخاب‌ مجدد بازرس‌ يا بازرسان‌ بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ 1- مجتمع‌ عمومي‌ عادي‌ در هر موقع‌ مي‌تواند بازرس‌ يا بازرسان‌ را عزل‌ كندمشروط‌ بر اين‌ كه‌ جانشين‌ آنها را نيز انتخاب‌ نمايد.

تبصره‌ 2- در صورت‌ فوت‌ يا استعفاء يا معذوريت‌ يا سلب‌ شرايط‌ يا عدم‌ قبول‌ سمت‌، وظيفه‌ او را بازرس‌ علي‌البدل‌ انجام‌ خواهد داد.

ماده‌ 49- وظايف‌ بازرس‌:

1- اظهارنظر درباره‌ صحت‌ و درستي‌ صورت‌ دارائي‌ و صورت‌ حساب‌ دوره‌ عملكرد وحساب‌ سود و زيان‌ و ترازنامه‌اي‌ كه‌ مديران‌ براي‌ تسليم‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ تهيه‌ مي‌كنند.

2- اظهارنظر در مورد صحت‌ مطالب‌ و اطلاعاتي‌ كه‌ مديران‌ در اختيار مجامع‌ عمومي‌گذاشته‌اند.

3- هرگونه‌ رسيدگي‌ و بازرسي‌ لازم‌ و مطالبه‌ اسناد مدارك‌ و اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ شركت‌جهت‌ رسيدگي‌بازرسي‌ آنها.

4- تهيه‌ گزارش‌ جامع‌ راجع‌ به‌ وضع‌ شركت‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ در حدود ماده‌ 148قانون‌ تجارت‌

تبصره‌ 1- گزارش‌ بازرسان‌ بايد لااقل‌ ده‌ روز قبل‌ از تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ جهت ‌مراجعه‌ صاحبان‌ سهام‌ در مركز شركت‌ آماده‌ باشد.

تبصره‌ 2- تصميماتي‌ كه‌ بدون‌ دريافت‌ گزارش‌ بازرس‌ راجع‌ به‌ تصويب‌ صورت‌ دارائي ‌و ترازنامه‌ و حساب‌ سود زيان‌ شركت‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومي‌ اتخاذ شود از درجه‌ اعتبارساقط‌ خواهد بود.

ماده‌ 50- مسئوليت‌ بازرس‌: بازرس‌ يا بازرسان‌ در مقابل‌ شركت‌ و اشخاص‌ ثالث‌نسبت‌ به‌ تخلفاتي‌ كه‌ در انجام‌ وظايف‌ خود مرتكب‌ مي‌شوند طبق‌ قواعد عمومي‌ مربوط‌ به‌مسئوليت‌ مدني‌ مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ خواهند بود.

ماده‌ 51- حق‌الزحمه‌ بازرس‌: حق‌ الزحمه‌ بازرسان‌ توسط‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌تعيين‌ و با اتخاذ تصميم‌ مجدد به‌ همان‌ ميزان‌ باقي‌ خواهد ماند.

ماده‌ 52- معاملات‌ بازرس‌ با شركت‌: بازرس‌ نمي‌تواند در معاملاتي‌ كه‌ با شركت‌ يا به‌ حساب‌ شركت‌ انجام‌ مي‌گيرد به‌ طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ ذي‌ نفع‌ شود.

ماده‌ 53- سال‌ مالي‌: سال‌ مالي‌ شركت‌ روز اول‌ فروردين‌ هر سال‌ آغاز مي‌شود و روز آخر اسفند همان‌ سال‌ به‌ پايان‌ مي‌رسد. اولين‌ سال‌ مالي‌ شركت‌ از تاريخ‌ تأسيس‌ تا آخر اسفند ماه‌ همان‌ سال‌ مي‌باشد.

ماده‌ 54- صورت‌ حساب‌ شش‌ ماهه‌: هيأت‌ مديره‌ مكلف‌ است‌ لااقل‌ هر 6 ماه‌ يكبارخلاصه‌ صورت‌ دارايي‌ و قروض‌ شركت‌ را وفق‌ ماده‌ 137 قانون‌ تجارت‌ تنظيم‌ و تحويل ‌بازرس‌ نمايد.

ماده‌ 55- حساب‌هاي‌ سالانه‌: هيأت‌ مديره‌ شركت‌ بايد پس‌ از انقضاي‌ سال‌ مالي ‌صورت‌ دارايي‌ و دیون‌ شركت‌ را در پايان‌ سال‌ و همچنين‌ ترازنامه‌ و حساب‌ عملكرد و حساب‌ سود و زيان‌ شركت‌ را به‌ ضميمه‌ گزراش‌ درباره‌ فعاليت‌ و وضع‌ عمومي‌ شركت ‌طي‌ سال‌ مالي‌ مزبور تنظيم‌ نمايد. اسناد مذكور بايد لااقل‌ بيست‌ روز قبل‌ از تاريخ‌ مجمع‌عمومي‌ عادي‌ سالانه‌ در اختيار بازرسان‌ گذاشته‌ شود تا پس‌ از رسيدگي‌ با گزارش‌بازرسان‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ صاحبان‌ سهام‌ تقديم‌ شود.

ماده‌ 56- حق‌ مراجعه‌ صاحبان‌ سهام‌: از 15 روز قبل‌ از انعقاد مجمع‌ عمومي‌سالانه‌ هريك‌ از صاحبان‌ سهام‌ مي‌توانند در مركز اصلي‌ شركت‌ با مراجعه‌ به‌ صورت‌حساب‌ها و صورت‌ اسامي‌ صاحبان‌ سهام‌، از ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زيان‌ شركت ‌رونوشت‌ بگيرند.

ماده‌ 57- اعلام‌ ترازنامه‌ استهلاكات‌: ارزيابي‌ دارايي‌هاي‌ شركت‌ طبق‌ اصول‌ ومقررات‌ صحيح‌ حسابداري‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. در ترازنامه‌ شركت‌ بايد استهلاك‌ اموال‌ و اندوخته‌هاي‌ لازم‌ در نظر گرفته‌ شود ولو آنكه‌ پس‌ از وضع‌ استهلاك‌ و اندوخته‌ها، سود قابل‌ تقسيم‌ باقي‌ نمانده‌ يا كافي‌ نباشد. پايين‌ آمدن‌ ارزش‌ دارايي‌ ثابت‌ به‌ هر علتي‌ بايد دراستهلاكات‌ قيد گردد. جهت‌ جبران‌ كاهش‌ احتمالي‌ ارزش‌ ساير اقلام‌ دارايي‌ و زيان‌ها وهزينه‌هاي‌ احتمالي‌ بايد ذخيره‌ لازم‌ منظور گردد.

ماده‌ 58- ترازنامه‌: ترازنامه‌ هر سال‌ بايد حداكثر ظرف‌ مدّت‌ 4 ماه‌ پس‌ از انقضاي‌ سال‌مالي‌ شركت‌ براي‌ تصويب‌، تقديم‌ مجمع‌ عمومي‌ صاحبان‌ سهام‌ گردد.

ماده‌ 59- مفاصاحساب‌: تصويب‌ ترازنامه‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومي‌ براي‌ هيأت‌ مديره‌به‌ منزله‌ مفاصاحساب‌ خواهد بود.

ماده‌ 60- سود خالص‌: سود خالص‌ شركت‌ در هر سال‌ مالي‌ عبارت‌ است‌ از درآمد حاصله‌ در همان‌ سال‌ مالي‌، يا كسر كليه‌ هزينه‌ها و استهلاكات‌ و اندوخته‌ها.

ماده‌ 61- اندوخته‌ قانوني‌: هيأت‌ مديره‌ مكلف‌ است‌ هرسال‌ بعد از وضع‌ زيان‌هاي‌وارده‌ در سال‌هاي‌ قبل‌ معادل‌ يك‌ بيستم‌ از سود خالص‌ شركت‌ را به‌ عنوان‌ اندوخته‌هاي ‌قانوني‌ موضوع‌ نمايد. هر تصميمي‌ برخلاف‌ اين‌ امر باطل‌ است‌.

ماده‌ 62- سود قابل‌ تقسيم‌: سود قابل‌ تقسيم‌ عبارت‌ است‌ از سود خالص‌ سال‌ مالي‌شركت‌ منهاي‌ زيان‌هاي‌ سال‌ مالي‌ قبل‌ و اندوخته‌ قانوني‌ مذكور در ماده‌ فوق و سايراندوخته‌هاي‌ اختياري‌ به‌ علاوه‌ سود قابل‌ تقسيم‌ سال‌هاي‌ قبل‌ كه‌ تقسيم‌ نشده‌ است‌. تقسيم‌ سود و اندوخته‌هاي‌ بين‌ صاحبان‌ سهام‌ فقط‌ پس‌ از تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌جايز خواهد بود و در صورت‌ وجود منافع‌، تقسيم‌ ده‌ درصد از سود ويژه‌ سالانه‌ بين‌صاحبان‌ سهام‌ الزامي‌ است‌.

ماده‌ 63- انحلال‌ شركت‌: شركت‌ در موارد زير منحل‌ مي‌شود:

1- در مواردي‌ كه‌ بر اثر زيان‌هاي‌ وارده‌ حداقل‌ نصف‌ سرمايه‌ شركت‌ از ميان‌ برود، هيأت‌مديره‌ مكلف‌ است‌ وفق‌ ماده‌ 141 قانون‌ تجارت‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ نمايد تا موضوع‌ انحلال‌ يا بقاي‌ شركت‌ مورد شور و رأي‌ واقع ‌شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور رأي‌ به‌ انحلال‌ شركت‌ ندهد بايد در همان‌ جلسه‌ و با رعايت‌ مقررات‌ قانوني‌ سرمايه‌ شركت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمايه‌ موجود كاهش‌ دهد.

2- در صورتي‌ كه‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ به‌ دعوت‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌ مبادرت‌ ننمايد و يا مجمعي‌ كه‌ دعوت‌ مي‌شود نتواند مطابق‌ مقررات‌ قانوني‌ منعقد گردد هر ذينفعي‌مي‌تواند انحلال‌ شركت‌ را از دادگاه‌ صلاحيتدار درخواست‌ نمايد.

تبصره‌: در موارد مذكور بايد مفاد ماده‌ 199 قانون‌ تجارت‌ مراعات‌ گردد.

ماده‌ 64- تصفيه‌: هرگاه‌ شركت‌ طبق‌ مندرجات‌ ماده‌ فوق منحل‌ گردد تصفيه‌ امور آن‌ باتبعيت‌ از مقررات‌ مواد مربوطه‌ قانون‌ تجارت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.

ماده‌ 65- مواد پيش‌بيني‌ نشده‌ در اساسنامه‌: در خصوص‌ مواردي‌ كه‌ در اين‌اساسنامه‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ است‌ طبق‌ قانون‌ تجارت‌ و ساير قوانين‌ موضوعه‌ عمل‌ خواهدشد.

ماده‌ 66- اين‌ اساسنامه‌ در 66 ماده‌ و 21 تبصره‌ در جلسه‌ مورخ‌... به‌ تصويب‌ مجمع‌عمومي‌ مؤسسين‌ رسيد

 

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.