اختیارات قانونی مدیر عامل در شرکتهای سهامی

مدیرعامل شرکت سهامی که منتخب هیات مدیره می باشد در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

توضیح آنکه نام و مشخصات مدیرعال و حدود اختیارات او باید با ارسال یک نسخه از صورتجلسه هیات مدیره جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شده و سپس در روزنامه رسمی آگهی شود ضمنا مدیرعامل در هر زمان توسط هیات مدیره قابل عزل می باشد ( مستفاد از مواد 124 و تبصره 125 ل.ا.ق.ت)

باعنایت به مواد مذکور ملاحظه می شود که مدیرعامل باید از هیات مدیره تبعیت نماید و نیازی نیست که هیات مزبور عزل او را توجیه کند.

این طرز تفکر به نیازهای مدیریت پاسخ مثبت نخواهد داد زیرا مساله مدیریت امروزه فوق العاده حائز اهمیت بوده بر همین اساس عده ای از حقوق دانان فرانسه تفکیک اختیارات مدیرعامل و رئیس هیات مدیره را به هیات مدیره توصیه نموده اند.

بر پایه همین طرز تفکر ماده113 قانون شماره 12 _ 67599 ژوئیه 1967 فرانسه مقرر می دارد: " رئیس هیات مدیره با مسئولیت خود عهده دار مدیرعاملی شرکت بوده و نماینده شرکت در روابط با اشخاص ثالث محسوب می شود و جز اختیاراتی که قانون صراحتا آن ها را در اختیار مجامع عمومی سهامداران و در صلاحیت خاص هیات مدیره پیش بینی نموده رئیس هیات مدیره در حدود موضوع شرکت دارای اختیارات بسیار وسیعی به منظور اقدام در هر مورد به نام شرکت می باشد."

ملاحظه می شود که رئیس هیئت مدیره در عین حال مدیرعامل شرکت نیز می باشد هرچندکه قابل عزل توسط هیات مدیر بوده لیکن دارای اختیارات وسیعی است که آن را مستقیما از قانون کسب می نماید به شرط آنکه اختیارات مزبور در حدود موضوع شرکت بوده از موارد احصاء شده ای که در صلاحیت مجمع عمومی و یا هیات مدیره است نباشد.

بند3 ماده 113 مزبور تعهدات رئیس هیات مدیره (مدیرعامل ) در مقابل اشخاص ثالث را ولو اینکه خارج از موضوع شرکت باشد قانونی دانسته ،مگر آنکه شرکت ثابت نماید که اشخاص ثالث از آن اطلاع داشته اشخاص مزبور نیز نتوانند با توجه به اوضاع و احوال خاص ( مثلا با وجود نشر اساسنامه شرکت) چنین اطلاعی را انکار نمایند. لیکن در قانون تجارت ایران (مواد 118 و 124 ل.ا.ق.ت) چنین اختیاراتی به مدیرعامل تفویض نشده است.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.