مسئولیت مدیر عامل در شرکت با مسئولیت محدود

گزارش سالیانه شرکت های مسئولیت محدود

هیات مدیره باید برابر ماده 232 ل.ا.ق.ت صورت دارایی و دیون و دیون شرکت را در پایان سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را به انضمام گزارشی راجع به فعالیت و وضع عموی شرکت در طی سال مالی فوق با رعایت مواد 233 تا 239 و 242 ل.ا.ق.ت تنظیم و 20 روز قبل از تاریخ جلسه عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرسان قرار دهد.

سود قابل تقسیم شرکت که به وسیله مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می شود باید ظرف 8ماه پس از تصویب مجمع مزبور بین صاحیان سهام تقسیم گردد در صورتی که مجمع عمومی در مورد نحوه پرداخت سود قابل تقسیم ، تصمیم نگرفته باشد هیات مدیره نحوه پرداخت را معین می نماید (قسمت دوم ماده 240 ل.ا.ق.ت)

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.