تصفیه شرکت با مسئولیت محدود تابع همان مقرراتی است که در مورد شرکت های اشخاص بیان شد،جز در سه نکته زیر بیان می شود:

  1. در شرکت با مسئولیت محدود امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است،مگر آنکه اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد(ماده 213 ق.ت)
  1. متصدی تصفیه وقتی حق صلح و تعیین داور دارد که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به او داده باشد(ماه 214 ق.ت)
  1. تقسیم دارایی شرکت بین شرکاء خواه در زمان تصفیه و خواه بعد از ختم آن وقتی ممکن است که قبلا سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید ،اعلان شده باشد و یکسال از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد (ماده 215 ق.ت).تخلف از قاعده اخیر متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده اند(ماده 216 ق.ت)

با توجه به شباهت های زیاد شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی اعم شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص،به ویژه از نظر مسئولیت شرکاء پیش بینی مقرراتی نظیر آنچه درباره تصفیه شرکت های نوع اخیر در لایحه قانونی 1347 آمده است ضروری به نظر میرسد.راه حل مطلوبتر این است که با درنظر گرفتن ویژگی های هر شرکت مقررات مشترکی برای انواع شرکت ها وضع شود.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.