گرید بندی مشاوران شرکت ها

جهت ارائه خدمات مشاوره ای رسمی و قانونی ، و همچنین صلاحیت مشاوران شرکت ها از سوی سازمان ، گریدبندی و یا رتبه بندی اعلام گریده که از یک تا سه رتبه را اعلام می دارد که یک یالاترین و سه پایین ترین رتبه را داراست و بصورت رسمی قابل به ثبت رساندن است.

جهت مشاوره گرید بندی مشاوران شرکت ها  با موسسه حقوقی تکسفیر تماس حاصل فرمایید : 84 24 40 32 - 026       |      174 1986 - 0912

 

گرید بندی مشاوران شرکت هادر رشته های زیر : 

1-     رشته شهرسازی و معماری

2-     رشته راه و ترابری

3-     رشته مهندسی آب

4-     رشته مطالعات کشاورزان

5-     رشته انرژی

6-     رشته پست و مخابرات

7-     رشته صنعت

8-     گر رشته وه معدن

9-     رشته نفت و گاز

10-    گروه تخصص های مشترک

تشخیص صلاحیت مشاوران برای انجام پرژه هایی با ویژگی های زیر ، دریافت میگردد:

 1. بیش از 50% اعتبار شرکت توسط دولت تامین شده باشد و یا برای انجام موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردد.
 2. طرح های صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور که نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد.

کلمات ، واژه ها و اصطلاحات زیر در گرید بندی مشاوران شرکت ها به کار می رود :

 1. مشاور : فرد یا افرادی حقیقی یا حقوقی که خدمات مشاوره را ارائه می دهد.
 2. خدمات مشاوره :
 • مطالعات دقیق امکان سنجی طرح اعم از شناسایی ، توجیه و بررسی فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی.بطور وسیع تمامی فعالیت هایی که منجر به اخذ و یا در صلاحیت طرح در سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری گردد.
 • مطالعات بررسی شده دقیق بنیادی ، کاربردی و توسعه ای
 • مطالعات بررسی شده دقیق موضوعی ، بخشی ، جامع و میان بخشی
 • تهیه و تنظیم معیار ها و استانداردها ، تعریف ضوابط و معیارهای قنی و اجرایی
 • طراحی دقیق مفهومی ، پایه ، تفضیلی و اجرایی
 • کنترل مهندسی
 • نظارت براجرای طرح ، نصب و بهره برداری
 • برنامه ریزی و کنترل دقیقی از پروژه
 • خدمات مهندسی ارزش
 • طراحی و پیاده سازس مظام های کیفیت
 • خدمات مدیریت و مدیریت طرح
 • خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
 • پایش و ارزشیابی طرحها
 • خدمات با ارزش مطالعات آماری
 • خدمات باارزش وابسته و جنبی
 1. تشخیص صلاحیت : فرایندی و روندی که در طی آن توان تخصصی مشاور براساس آیین نامه مربوطه ارزیابی و تعیین می گردد.
 2. ارزشیابی : فرایندی و روندی پیچیده که ئر ان سطح کیفیت کارهای در دست انجام و یا انجام شده مشاور را در مقاطع یا دوره زمانی مشخصی ، تعیین می نماید.
 3. گواهینامه صلاحیت مشاور : شامل مدارکی است که براساس مقررات این آیین نامه ، به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان مربوطه جهت ارائه خدمات مشاور صادر می شود.
 4. تخصص : یک و یا چند شاخه از علوم و فنونی که به لحاظ علمی و اجرایی ، دریک زمینه کاری قرار گرفته باشند ، را شامل می شود.
 5. گروه تخصصی : چند تخصص مرتبط باهم که دراین آیین نامه به گروه خطاب می گردد.
 6. پایه : رقمی که توان مشاور را در هر تخصص تعیین و براساس آن مبلغ حداکثر برآورد کار و یا حق الزحمه مناسب و توافق شده و تعداد کار مجاز مشاور ، معین می گردد.پایه یک ، نشانگر بالاترین توان فنی در هر تخصص می باشد.
 7. تعداد کار مجاز : ماکسیمم و حداکثر تعداد کاری که می توان به صورت همزمان و درآن واحد به مشاور دریک پایه از هر تخصص ارجاع نمود.
 8. حداکثر کار مناسب : حداکثر مبلغ برآورد یک کار که میتوان دریک پایه از هر تخصص به مشاور ارجاع نمود.
 9. سرگروه : کارشناسی که دارای شرایط لازم دریک تخصص بوده و سرپرستی فعالیت های آن تخصص را در تشکیلات مشاور برعهده داشته باشد.
 10. پایه نهایی : نمایانگر توان و حرفه ای مشاور ف برای فعالیت در تمام تخصص های یک گروه می باشد.
 11. مشارکت مدنی : این نوعمشارکتبین دو یا چند فرد حقوقی بر طبق مقررات منعقد شده است.
 12. مشارکت ثبتی : این نوعمشارکتبین دو یا چند فرد حقوقی که در اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت های صنعتی بـه ثبـت رسیده باشد.
 13. ضریب تعدیل : ضریب براساس شاخص دقیقی از قیمت ها که توسط سازمان تعیین میگردد.
 • تبــصره : سایر کلمات و واژگانی که در این آیین نامه و ماده تعریف نشده است،دارای همان تعاریفی است که در قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین مربوطه امده است.

انواع گرید بندی مشاوران شرکت ها

گرید بندی مشاوران شرکت ها، برای تشخیص صلاحیت جهت شخصیت و کارکتر حقیقی وحقوقی افراد و اشخاص تقسیم بندی میشوند :

 1. (نوع اول) شخص و یا اشخاص حقیقی : طبق این آیین نامه ، کارشناس ایرانی با تحصیلات دانشگاهی واجد صلاحیت محسوب میگردند.
 2. (نوع دوم) شخص و یا اشخاص حقوقی( غیر دولتی) : که بیش از 50% مالکیت آن ، به اشخاص حقیقی یـا حقوقی غیـر دولتی و یا ترکیبی از آن ها تعلق دارد
 3. (نوع سوم) شخص و یا اشخاص حقوقی دولتی : محاسـبات عمـومی کـشور و نظام جمهوری اسلامی که  بـر اسـاس قـوانین و مقررات برای انجام فعالیت های نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته است ، انجام خـدمات مـورد تقاضا در موضـوع فعالیت آنها دراساسنامه بطور جامع و دقیق قید و ذکر شده باشد.
 4. (نوع چهارم) شخص و یا اشخاص حقوقی بخش عمومی : براساس قوانین و مقررات حاکم و موجود ، جهت انجـام فعالیت های نظام فنی و اجرایی ، در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی به ثبت رسیده ، انجام خدمات مورد تقاضا در رابطه با فعالیت آنها دراساسنامه قید و ذکر شده باشد و مالکیت این واحدها و اصناف متعلق به بخش عمومی محاسباتی کشور باشد.
 5. (نوع پنجم) : سایر واحدهای خدمات مشاوره اعم از ایرانی ، خارجی و مراکز علمی پژوهشی که بسیار حائز شـرایط نـوع اول، دوم ،سـوم و چهارم نباشندو گروه های متشکل از همکاری مدنی جهت یک کار خاص و معین تشکیل شده باشد ، نوع پنجم منظور میگردد.

v     تبصره 1

شایان ذکر است که ؛ 100% سهام ثبتی گروه همکاری متعلق بـه یک یا چند نوع مختلف از انواع واحدهای خدمات مشاوره آیین نامه مذکور باشد، گروه و پایه شرکت درخواست کننده ، بیشترین و بالاترین پایه در هـر تخصص را اخذ و کسب می نماید کـه توسـط سهامداران شرکت درخواست کننده خواهد بود. شرکت های تشکیل شده برای سایرکارها، شخصیت حقوقی خود را حفـظ مینمایند.

v     تبصره 2

و البته هر یک از واحدهای خدمات مشاوره تشخیص صلاحیت شده مشاوران فعلی که دارای  شرایط نوع دوم و سوم نباشند ، ظرف مدت سه سال از تاریخ صادر شدن این آیین نامه، فرصت خواهند داشت تـا خود را بـا شرایط این آیین نامه تطبیق دهند. (البته در صورت تمایل به اخذ صلاحیت مجدد) در دوره مذکور آخرین وضعیت رتبه بندی این گونه واحد ها به قوت خود بـاقی خواهـد ماند.

از همراهیتان سپاسگزاریم .

ثبت شرکت "تکسفیر" با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات  به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت می باشد.

"در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت تکسفیر،میزبان شما بزرگواران هستیم."

با تشکر  مدیریت سایت موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر ( ثبت شرکت در کرج )

موسسه حقوقی تکسفیر

84 24 40 32 - 026       |      174 1986 - 0912

گرید بندی مشاوران شرکت ها, گرید شرکتهای مشاور , رتبه مشاوران , گرید مشاوران شرکتها , رتبه مشاور , اخذ رتبه شرکت , اخذ رتبه , رتبه بندی شرکتها , اخذ گرید شرکت , اخذ گرید , شرکت گرید دار , اخذ شرکت گرید دار , گرید بندی شرکت , اخذ گرید مشاوران , اخذ گرید پیمانکاری شرکتها , رتبه مشاوران شرکتها , اخذ رتبه مشاور , اخذ رتبه مشاور , گرید شرکت , رتبه شرکت

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.