یکی از انواع رتبه بندی ، اخذ رتبه بندی انبوه سازان است.

در سراسر اقسا نقاط جهان ، موسسات و شرکت های برتر ، براساس معیارهایی از جمله ؛ میزان توانایی ، کیفیت ، کمیت ، صلاحیت عملکرد اعضا و... بسیاری از معیارهای دیگر رتبه بندی خواهند شد. در این مقاله به تشریح و توضیح دقیقی از اخذ رتبه بندی انبوه سازان می پردازیم.

جهت تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال اخذ رتبه بندی انبوه سازان ، دستورالعملی بمنظور تشخیص صلاحیت ارائه گردید :

طبق مصوبه ماده 1،2،4 قانون نظام مهندسی جمهوری اسلامی ایران و کنترل ساختمان ، سال 1374 ، مجلس شواری اسلامی ماده 2،6،7 و بند پ ماده 25 تصویب نامه شماره 123038/ت 1511 ه درتاریخ 1/11/1375 ، هیات وزیران در خصوص سیاست ها و خط مشی های و قوانین سازمانی ،

 

حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن درخصوص سیاست ها و خط مشی های سازماندهی ، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرصه مسکن و ردیف های 5 و 4 بند ج ماده 30 قاون 5 ساله برنامه چهارم ، دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار انبوه سازان مسکن و ساختمان به تشریح کاملی از ماده های زیر صادر گردید :
ماده 1 :

تنها به اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی ، تعریف اخذ رتبه بندی انبوه سازان ساختمان و مسکن اطلاق می گردد ، که قادر به مدیریت برنامه ریزی و مسئولیت پدیدآوری طرحها ، تامین و جذب سرمایه ، مدیریت تولید و عرضه ساختمان و مسکن را با استفاده از فناوری های جدید و نوین صنعت ساختمان و البته بارعایت مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مرتبط ، مقدور است.

 

سایر قوانین مربوط را دارا باشند و پروانه اشتغال به کار مطابق ضوابط این دستورالعمل را از وزارت ساختمان و مسکن و شهرسازی دریافت کرده باشند.

 

ماده 2 : ضوابط و شرایط احراز و مقررسازی و تعیین صلاحیت و پایه سازندگان حقوقی انبوه ساز ساختمان و مسکن

ماده 1-2 : شرایط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی :

 • 1-1-2 : تحصیلات مدیر عامل ، اعضاء هیات مدیره و شرکای شرکت
 • ·2-1-2 : سوابق کاری ، فعالیت های حرفه ای شخص حقوقی و اعضاء هیات مدیره
 • ·3-1-2 : توان (بالای) مالی ، توانمندی مدیریت تامین و جذب سرمایه(بطریقه مناسب)
 • ·4-1-2 : فعاایت ها و کارهای مدیریت شده مناسب و عملکرد موفق در کارها و فعالیت های پیشین
 • ·5-1-2 : ثبت شرکت و موسسات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ،ارائه آگهی تاسیس شرکت متقاضی در روزنامه رسمی کشور و دولت و ارائه اساسنامه که انجام یکی ، بعضی یا کلیه خدمات موضوع ماده 1 این دستوالعمل و اساسنامه در آن قید و ذکر شده باشد.

شایان ذکر است که ؛ رتبه و امتیاز مدرک تحصیلی در یکی از رشته های 7 گانه مهندسی مندرج در قانون نظام مهندسی کشور و کنترل ساختمان ، با ضریب دو محاسبه میگردد.

مشخصه های بررسی و ارزیابی توان مالی ، توانمندی و مدیریت تامین و جذب و سرمایه ؛ شامل میشود از :

 • سرمايه و تجهيزات(امکانات) موسسه و یا شركت به ازاي هر يك ميليارد ريال(امتیاز 2)
 • دريافت تسهيلات و اعتبارات بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال (امتیاز 1)
 • شراکت با افراد حقيقي و حقوقي به ازاي هر يك ميليارد ريال (امتیاز 1)
 • استفاده ازفایناس(finanace) جذب یا سرمایه گذاری به ازای هر یک میلیارد ریال (امتیاز 1)
 • ارائه ضمانت نامه بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال (امتیاز 1)
 • ميزان سرمايه گذاري هاي قبلي مشروط به روشن بـودن وضـعيت اسـترداد تسـهيلات و اعتبـارات بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال (امتیاز 3)
 • ارزیابی مطلوبیت و تناسب کارهای مدیریت شده و عملکرد موفق و فاتح در کارهای اسبق یا رعایت مقررات ملی ساختمان و مسکن بر اساس تاییدیه دستگاه نظارت یا دستگاه ذیربط (امتیاز 10)
 • ارائه گواهی عدم خلاف یا پایان کار و یا مدارک مستند مبنی بر انجام تعهدات (امتیاز 10)
 • شروع به اجرای ساختمان و انجام تعهدات در موعد پیش بینی شده در 10 امتیاز قرار دادهای مرتبط یا تاخیر غیر مجاز کمتر از یک چهارم مدت مقرر و تعیین شده
 • بازپرداخت به موقع تسهیلات بانکی با ترتیب بازپرداخت آن با توجه به تآخیرات مجاز(امتیاز 20)
 • استفاده ازفناوری های جدید و نوابداع صنعت ساختمان(رعایت سبک سازی ، بهینه سازی و مصرف انرژی و...)(امتیاز 20)

ماده 2-2 :

معین سازی و مشخص کردن صلاحیت و توانایی سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان  :
پایه سازندگان حقوقی بر اساس نتایج بدست آمده از عملکرد و ارزیابی جدول شماره 1 (در نظام مهندسی)تعیین و پروانه اشتغال به کار سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان در چهار پایه 1،2،3 و ارشد صادر و ارائه می شود و حداقل امتیاز لازم برای احراز پایه 1،2،3 و ارشد به ترتیب 30 ،45 ،65 ،85 با بالا و اعتبار پروانه های صادره 3 سال است.

هرگونه تغییر و تعویض در اعضاء هیات مدیره یا مدیران شرکت می بایست طی مدت 15 روز به دبیرخانه کتبا اطلاع داده شود.حوزه فعالیت سازندگان حقوقی با پایه 3 استان صادر کننده پروانه و در پایه های حقوقی 1،2 و ارشد سراسر کشور است.

تبصره 1 : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب اساسنامه قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی درتاریخ 21/10/66 در انجام وظایف قانون خود نیاز به احراز صلاحیت موضوع این ماده ندارد.

ماده 3 :

شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه سازندگان حقیقی انبوه مسکن و ساختمان :
 1-3 :شرایط احراز صلاحیت با توجه به پروانه اشتغال به کار ،سابقه حرفه ای، صلاحیت و توان مالی ، مدیریت منابع مالی ، مطلوبیت کارهای مدیریت شده و عملکرد موفق تعیین می شود سازنده حقیقی الزاماً باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ،

 

کاردانی و یا تجربی در یکی از رشته های مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد. ارزیابی صلاحیت اشخاص حقیقی نیز برابر امتیازات جدول شماره (1) تعیین می شود. وصرفاً برای تعیین امتیاز ستون مربوط به مدرک تحصیلی از جدول شماره (2) استفاده می شود

3-2 : برای احراز شرایط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال ، سازنده حقیقی ، باید حداقل 50% امتیازات مربوط به پایه اشخاص حقوقی را کسب کند و در هر حال به سازنده حقیقی انبوه مسکن و ساختمان پروانه اشتغال در پایه 3 جای می گیرد.

3-3 : حدود صلاحیت سازنده حقیقی ، مدیریت حداکثر 20 واحد مسکونی و و یا 3000 مترمربع زیر بنا هرنوع واحد ساختمانی در هر واحد زمانی بر اساس(معیار) سایر ضوابط این دستورالعمل می باشد.
4-3 : حوزه فعالیت اشخاص حقیقی ، استان صادر کننده پروانه است.
ماده 4 :

صلاحیت و ظرفیت طراحی یا اجرا یا طرح وساخت

 

سازندگان انبوه مسکن و ساختمان بصورت حقیقی و یا حقوقی برای فعالیت و کار در زمینه طراحی یا اجرا یا طرح و ساخت بایستی از اشخاص حقیقی یا حقوقی تعریف شده دارای صلاحیت مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن استفاده کنند و در مواردی که بخواهند درزمینه های فوق فعالیت نمایند می بایست صلاحیت مضاعف را در  چارچوب ضوابط قانون مذکور دریافت نمایند.

درصورتی که دارندگان پروانه صلاحیت مضاعف بخواهند در یک دوره یا مقطع زمانی بیش از میزان ظرفیتی که در مقررات مربوط تعیین شده ، خدمات طراحی یا اجرا یا طرح و ساخت ارائه دهند می توانند با اخذ و ارائه ضمانت نامه ویا بیمه نامه مسئولیت وکیفیت خدمات مهندسی به میزانی که توسط موسسات ضمانت کننده یا شرکت های بیمه کننده تقبل و تضمین شده است ، اقدام کنند.
ماده 5 :
فرآیند و روندی پیچیده است از کار صدور پروانه اشتغال ، تشخیص صلاحیت و تعیین پایه سازندگان انبوه مسکن و ساختمان :
1-5 : رجوع متقاضی به دبیر خانه کمیته و دریافت لیست مدارک لازم :
2-5 : تکمیل و ارائه مدارک(درخواست شده از متقاضی) به دبیرخانه
3-5 : ارائه و بررسی مدارک متقاضی توسط دبیرخانه و سپس ارجاع به کمیته تشخیص صلاحیت
5-4 : کمیته تشخیص صلاحیت قادر به انجام وظیفه است که ظرف مدت 15روز نسبت به بررسی مدارکی در خصوص تشخیص صلاحیت و تعیین پایه متقاضی اعلام کند و درهرصورت ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل و ارسال مدارک لازم به منظور صدور پروانه اشتغال به کار به سازمان مسکن و شهرسازی استان اقدام کند.
5-5 : دبیرخانه کمیته درمحل انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان ( سازندگان انبوه مسکن و ساختمان)  مستقر است.
6-5 :کمیته تشخیص صلاحیت متشکل از رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان(رئیس کمیته)،رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان(سازندگان انبوه مسکن وساختمان)،رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، رئیس کانون کاردانهای فنی وساختمان استان ویک نفرازانجمن صنفی انبوه سازان(به عنوان دبیر کمیته) ودو نفر صاحب نظر به انتخاب کمیته.
7-5 : مرجع استیناف متشکل ازنمایندگان وزارت مسکن وشهرسازی ،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و هیات مدیره سازندگان انبوه مسکن وساختمان وهیات مدیره سازندگان انبوه مسکن وساختمان کشور می باشد.مدارک مورد نیاز جهت تشخیص صلاحیت و اخذ پروانه رتبه بندی انبوه سازان

 

 1. مدارک هویتی اعم از مدرک تحصیلی اعضاء و افراد هیئت مدیره ، مدیرعامل و شرکا
 2. روزنامه رسمی موسسه ، شرکت و اساسنامه
 3. بهمراه داشتن و ارائه مستندات مبنی بر میزان سرمایه غیر نقدی شرکت یا سهامداران
 4. بهمراه داشتن و ارائه مستندات مبنی بر تسهیلات و اعتبارات بانکی
 5. بهمراه داشتن و ارائه مستندات مبنی بر مشارکت در ساخت پروژه ها
 6. بهمراه داشتن و ارائه مستندات مبنی بر تعیین تکلیف تسهیلات بانکی
 7. بهمراه داشتن و ارائه مستندات مبنی بر کیفیت پروژه‌های اجرا شده توسط دستگاه نظارت شامل رعایت مقررات ملی و استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان (سبک سازی – بهینه سازی مصرف سوخت و...)
 8. بهمراه داشتن وارائه مستندات مبنی به اجرای بموقع پروژه‌های اجرا شده
 9. بهمراه داشتن و ارائه پروانه اشتغال به کار مجریان ساختمانی (شخص حقوقی(برای اخذ پروانه مضاعف)

شایان ذرکر است که ؛  کپی کلیه مدارک در دادگستری و یا دفتر اسناد رسمی برابر با اصل شود

مدارک لازم اخذ پروانه انبوه سازان

• روزنامه رسمی شرکت و اساسنامه

• مدارک تحصیلی اعصاء هیئت مدیره ، مدیرعامل و شرکا

• تعیین و تثبت میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکت و سهامداران

• مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی

• مدارک لازم جهت مشارکت در ساخت پروژه ها

• مستندات مبنی بر کیفیت پروژه‌های اجرا شده توسط دستگاه نظارت

• ارائه پروانه اشتغال به کار مجریان ساختمانی

 

 

از همراهیتان سپاسگزاریم .

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.