مقالات خدمات جواز

نشان سیب سلامت    "به استناد مصوبه پنجمین جلسه شورای عالي سلامت و امنیت غذایی مورخ ۸/۵/۸۶ و در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور ایجاد انگیزه و تشویق تولید کنندگان و ارتقاء ایمنی و سلامت فرآورده های غذایی و آشامیدنی به فرآورده های دارای…
مدارک اخذ استاندارد ملی ایران تنها سازمانی که در ایران بر طبق قانون می‌تواند استاندارد رسمی فراورده‌ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام نماید مؤسسه استاندارد ملی ایران می باشد.
مراحل اخذ استاندارد ملی استانداردهای ملی به دوصورت می باشد یا استاندارد اجباری است و یا به صورت تشویقی