هزینه و تعرفه ثبت اختراع

اختراع چیست ؟

اختراع حاصل افکار فرد و یا افرادی است که طی آن برای اولین بار فرایند و یا فراورده ای خاص ارائه می گردد و باعث می شود تا مشکلی که در یک فناوری و صنعت و حرفه موجود می باشد , حل گردد .

هزینه های مربوط به ثبت اختراع :

حال لازم به ذکر است که اعتبار گواهی نامه مربوط به ثبت اختراع مطابق با ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات , به مدت 20 سال از تاریخ تحویل اظهارنامه می باشد که برای حفظ اعتبار این گواهی نامه باید سالانه هزینه ای پرداخت گردد که در غیر این صورت ثبت اختراع مورد نظر بی اعتبار می گردد .

پرداخت این هزینه های سالانه به این شکل می باشد که باید در مدت دو ماه قبل از اینکه انقضای گواهی نامه از زمان تحویل اظهارنامه فرا برسد و هر ساله بعد از آن , پرداخت گردد تا زمانی که تاریخ اعتبار گواهی نامه مربوطه تادیه گردد .

نکته : چنانچه شخصی که مالک اختراع می باشد و یا وکیل قانونی آن شخص , علاوه بر هزینه سالانه مربوط به ثبت اختراع , جریمه ای به میزان نصف هزینه سالانه اختراع را نیز تا شش ماه بعد از انقضای مقرر شده , پرداخت نمایند , در این صورت اعتبار ثبت اختراع مربوطه از بین نخواهد رفت .

هزینه های مربوط به ثبت اختراع توسط اداره ثبت اختراعات اعلام گردیده است و در وب سایت اداره مالکیت صنعتی درج گردیده است که در این بخش تمامی این هزینه ها را برای شما مورد بررسی قرار خواهیم داد .

ریز هزینه های مربوط به ثبت اختراع برای اشخاص حقیقی و حقوقی :

1-    حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسیمی : برای اشخاص حقیقی ده هزار ریال و برای اشخاص حقوقی صد هزار ریال می باشد .

2-    هزینه مربوط به ثبت سالانه :

این هزینه برای اشخاص حقیقی به صورت زیر می باشد :

در سال اول تا پنجم هر سال معادل صد هزار ریال

در سال ششم تا دهم هر سال معادل دویست هزار ریال

در سال یازدهم تا پانزدهم هر سال معادل سیصد هزار ریال

در سال شانزدهم تا بیستم نیز هر سال معادل چهارصد هزار ریال

که تمامی این هزینه ها برای اشخاص حقوقی , ده برابر این مبلغ ها که برای اشخاص حقیقی تعیین شده است , می باشد .

3-    در صورت وجود تاخیر در پرداخت هزینه سالانه جریمه موجود برای اشخاص حقیقی و حقوقی : به میزان نصف قسط سالانه در دوره پنج ساله مربوطه می باشد .

4-    هزینه استعلام های مربوط به انتقال و اجاره و بهره برداری : برای اشخاص حقیقی پنجاه هزار ریال و برای اشخاص حقوقی پانصد هزار ریال می باشد .

5-    حق ثبت مربوط به انتقال قراردادی و قهری : برای اشخاص حقیقی سیصد هزار ریال و برای اشخاص حقوقی سه میلیون ریال می باشد .

6-    حق ثبت مربوط به مجوز بهره برداری و یا فسخ آن : این حق ثبت برای اشخاص حقیقی و حقوقی به میزان نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری می باشد .

7-    هزینه مربوط به اصلاح اظهارنامه و ضمیمه های آن : برای اشخاص حقیقی و حقوقی معادل حق ثبت اظهارنامه می باشد .

8-    حق ثبت مربوط به انتقال اظهارنامه و یا اجازه برای بهره برداری از آن : برای اشخاص حقیقی پنجاه هزار ریال و برای اشخاص حقوقی پانصد هزار ریال می باشد .

9-    حق ثبت مربوط به تغییرات : برای اشخاص حقیقی پنجاه هزار ریال و برای اشخاص حقوقی پانصد هزار ریال می باشد .

10- هزینه مربوط به صدور گواهی المثنی : برای اشخاص حقیقی صد هزار ریال و برای اشخاص حقوقی یک میلیون ریال می باشد .

11-هزینه مربوط به رونوشت : برای اشخاص حقیقی پنج هزار ریال و برای اشخاص حقوقی پنجاه هزار ریال می باشد .

12- هزینه دریافت تاییدیه برای تحویل اظهارنامه و صدورگواهی نامه مربوط به اختراع : برای اشخاص حقیقی پانزده هزار ریال و برای اشخاص حقوقی صد و پنجاه هزار ریال می باشد .

13-هزینه مربوط به رسیدگی به اعتراضات رد ثبت : برای اشخاص حقیقی پانصد هزار ریال و برای اشخاص حقوقی هفتصد و پنجاه هزار ریال می باشد .

14-هزینه مربوط به رسیدگی بر اعتراضات تقاضای ثبت : برای اشخاص حقیقی یک میلیون و پانصد هزار ریال و برای اشخاص حقوقی سه میلیون ریال می باشد .

15- هزینه بیعانه برای تحویل دادخواست ابطال به دادگاه : برای اشخاص حقیقی سه میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی چهارمیلیون و پانصد هزار ریال می باشد .

16- هزینه مربوط به بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی : برای اشخاص حقیقی پنجاه هزار ریال و برای اشخاص حقوقی پانصد هزار ریال می باشد .

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.