نمونه ادعانامه اختراع

نمونه ادعانامه اختراع موضوعی است که در این مطلب می خواهیم در خصوص آن صحبت کنیم .

در متن ادعا نامه اختراع شخص و یا اشخاصی که برای ثبت یک اختراع مدعی هستند ، اظهار می دارند که اختراع مورد نظر را برای اولین بار طراحی و تولید کرده اند ، به صورتی که هیچ نمونه مشابه خارجی و داخلی دیگری ندارد .

همچنین در این ادعا نامه اشخاص اظهار می دارند که اختراع مورد نظر را به درخواست و هزینه های پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای با عنوان و کد پروژه مشخص شده ، پدید آورده اند و در نتیجه مالکیت مادی و معنوی آن به پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تعلق دارد .

در ادامه این ادعا نامه ذکر می گردد که عنصر اختراع مربوطه چه می باشد و ویژگی های فنی قابل حمایت اختراع را ذکر می کنند .

در ادامه نام و امضای مدعی با ذکر تاریخ درج می گردد .

سپس نام و امضای رئیس پژوهشکده با با ذکر تاریخ درج می شود .

در ادامه نظر کمیته ارزیابی مقالات و کمیته امور پژوهشی و آموزشی درج می گردد و پس از آن ذکر می شود که در جلسه مورد نظر در تاریخ مذکور ، کمیته با ثبت اختراع مدارک مورد نیاز پیوست شده را ذکر می کند که این مدارک عبارتند از :

1-   4 رو نوشت از توصیف اختراع

2-   4 رو نوشت از نقشه اختراع

3-   صورت جلسه مربوط به شورای پژوهشی

4-   4 رونوشت فرم ارزیابی مقالات

بر اساس ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری که در سال 1386 تصویب شده است در رابطه با نحوه تنظیم ادعا نامه مقرر می دارد :

ادعای مخترع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن مورد درخواست قرار گرفته است را در چارچوب مشخصه های فنی تعیین کند . هر اختراعی نیز می تواند شامل یک یا چند ادعا باشد .

ادعا می تواند به صورت ناظر بر فراورده ، فرآیند ، فرآیند دستیابی به یک فرآورده و یا ترکیبی از فرآیند و یا فرآورده باشد به شرطی که با یک طرح اختراعی مشروط باشد .

ادعاها باید به صورت واضح و روشن باشند و دارای چند شرط از قبیل زیر باشند :

1-   تعداد آنها باید با توجه به ماهیت اختراع معقول باشد و در صورتی که تعداد داشته باشد باید به صورت ترتیبی شماره گذاری شود .

2-   از اطلاعات افشا شده در رابطه با توصیف اختراع فراتر نرود و به صورت کامل توصیف شود .

3-   ویژگی های فنی قابل حمایت اختراع به صورت مثبت بیان شود .

4-   به غیر از موارد غیر قابل اجتناب ، از ارجاع به نقشه ها و یا توصیف امتناع شود و در صورت ممکن از به کار بردن عباراتی مانند : ( همان طور که در توصیف آمده ) خودداری گردد .

5-   در صورتی که برای فهم ادعا به نقشه نیاز باشد ، بعد از بیان ادعا شماره صفحه نقشه و علامت مشخص کننده آن در داخل پرانتز ذکر شود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.