حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع

منظور از حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع چه می باشد ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که حقوق مادی به معنای حق بهره برداری انحصاری توسط شخص دارنده گواهی نامه اختراع می باشد که با انتقال حق ذکر شده به شخص دیگر و یا به صورت انتقال قهری آن به شخص صاحب حق صورت می گیرد .

بر اساس ماده 5 قانون ثبت اختراعات حاکم در ایران ، حقوق مربوط به اختراع ثبت شده به طور انحصاری به شخص مخترع تعلق دارد .

بر اساس بند ه ماده 5 نیز این چنین ذکر شده است که در صورتی که اختراع مورد نظر بر اثر استخدام و یا قرارداد باشد ، حقوق مادی مربوط به آن نیز به کارفرما متعلق می باشد ، مگر اینکه در قرارداد مورد نظر خلاف آن شرط شده باشد .

در این قسمت لازم به ذکر است که حقوق مادی اختراع دربرگیرنده حق همه جانبه بهره برداری قانونی از موضوع اختراع مورد نظر می باشد . همچنین در صورتی که صاحب گواهی نامه اختراع اجازه نداده باشد ، اشخص دیگر قادر به بهره برداری از اختراع نخواهند بود .

ماده 15 جدید الثبت اختراع بر موارد زیر ناظر می باشد :

1-    نحوه بهره برداری از کالاهایی که توسط مشخصی که مالک اختراع می باشد در بازار ایران عرضه می گردد .

2-    نحوه بهره برداری هایی که در رابطه با اهداف ازمایشی مربوط به اختراع ثبت شده می باشد .

3-    استفاده از وسایلی در رابطه با موضوع اختراع وسایلی از قبیل : هواپیماها ، وسیله های نقلیه زمینی و یا کشتی هایی که برای سایر کشور ها هستند و به صورت موقتی وارد مرز های آبی و زمینی و هوایی کشور می شوند .

همچنین لازم به ذکر است که بر اساس بند 4 ماده 15 قانون جدید الثبت با ماده 2 همین قانون دارای تعارض می باشد . زیرا بهره برداری اشخاص از اختراع حتی با داشتن حسن نیت و یا بهره برداری از آن توسط شخص مخترع سبب می شود تا موضوع مورد نظر دیگر حاوی ابتکار نباشد .

همچنین باید گفت که بر اساس ماده 2 این قانون ، اختراعی را می توان قابل ثبت دانست که دارای ابتکار جدید باشد و باید گفت که ابتکار جدید به معنای آن چیزی است که در صنعت قبلی وجود نداشته باشد و برای شخصی که دارای مهارت عادی در فن می باشد ، آشکار و معلوم نباشد .

به همین علت اگر موضوع اختراع مورد نظر قبل از تقاضای مربوط به ثبت آن ، به وسیله شخص مخترع و یا صاحب اختراع مورد نظر ، بهره برداری نشده باشد ، بدین معنا می باشد که در صنعت و فن قبلی وجود داشته و برای شخص استفاده کننده و یا کسی که دارای مهارت عادی در فن می باشد به صورت معلوم وآشکار است ، در این صورت نیز بر اساس ماده 2 همین قانون قابلیت ثبت و صدور گواهی نامه اختراع را نخواهد داشت .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.