تغییرات در مورد اختراع ثبت شده

هرگونه تغییراتی که در رابطه با اختراع و یا مشخصات آن به وجود می آید باید به ثبت برسد . در نتیجه شخصی که صاحب اختراع می باشد باید تمامی تغییراتی را که در رابطه با اختراع صورت می گیرد اعم از : تغییر نام ، نشانی ، تابعیت ، طبقه بین المللی اختراع ، اجازه بهره برداری از اختراع و ... را به مرجع ثبت به صورت کتبی و همراه با مدارک ارائه دهد .

همچین در صورتی که شخصی که دارای گواهی نامه اختراع می باشد ، درخواستی مبنی بر ایجاد تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع را پس از ثبت اختراع و صدور گواهی نامه اختراع داشته باشد ، اداره مالکیت صنعتی بر اساس بند د ماده 14 قانون که در سال 1386 تصویب شده است ، این تغییرات را اعمال می کند اما در صورتی که بر اساس تغییرات ایجاد شده ، اطلاعاتی که در گواهی نامه ثبت اختراع درج شده اند از حد و حدود اطلاعات اولیه ای که در اظهارنامه اولیه که اظهارنامه بر اساس آن ثبت گردیده است ، تجاوز نکند .

نکته : لازم به ذکر است که مالک اختراع به کسی گفته می شود که اختراع مورد نظر به نام او ثبت شده باشد .شخص مالک اختراع نیز می تواند یک شخص حقوقی و یا یک شخص حقیقی و یا هر دوی آنها باشد .

تغییراتی که مطابق با بند د ماده 14 قانون برای اختراع ثبت شده قابل اعمال می باشند ، از قبیل زیر هستند :

1-    اعمال تغییر در مضمون اختراع

2-    اعمال تغییر در نقشه های اختراع

اهداف این تغییرات مطابق با فرمایش قانون گذار تعیین حدود مربوط به حمایت قانونی اعطا شده می باشد .

همچنین این تغییرات بیشتر به علت روشن تر کردن موضوع اختراع می باشند ، نه به علت ایجاد تغییر و دگرگونی در موضوع اختراع به ثبت رسیده .

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.