شرکت می تواند به موجب اساسنامه نسبت به تاسیس شعب در داخل و یا خارج از کشور اقدام کند. اگر شعبه در بدو تاسیس شرکت بنا شده باشد، در اساسنامه ذکر می شود. در صورتی که بعد از آن ایجاد شود، تغییراتی در اساسنامه انجام می شود و این تغییرات باید در مجمع عمومی فوق العاده شرکت به تصویب برسد و در نهایت نیز به مراجع ثبتی اطلاع داده می شود تا بعد از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود. بدین ترتیب عموما در اساسنامه، به هیات مدیره اجازه تاسیس شعب در صورت لزوم داده می شود.

نحوه ثبت ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی

نحوه ثبت ختم تصفیه شعب

نحوه ثبت ختم تصفیه در شعب و نمایندگی های خارجی در مرجع ثبت شرکت های تهران به عنوان تنها متولی ثبتی در سرزمین اصلی البته به غیر از مناطق آزاد دارای ابهام است.

طبق ماده شانزدهم از آیین نامه اجازه ثبت شعب ویا نمایندگی خارجی: افرادی که مجوز فعالیتشان از طرف مراجع ذی ربط باطل و لغو می گردد، مکلف هستند در زمان مشخص شده توسط اداره ثبت شرکت ها، اقدام به انحلال شعب یا نمایندگی ها و انجام امور تصفیه کنند. شرکت هایی هم که مجوز فعالیتشان تمدید نمی شود، شش ماه مهلت دارند تا اقدام به انجام انحلال و امور تصفیه کنند.

در جهت رعایت مفاد ماده مذکور، مرجع ثبت شرکت ها در زمان تاسیس شعب و نمایندگی های خارجی در خصوص اخذ تعهدنامه مبنی بر رعایت تبصره نام برده ، اقدام می کند. با این حال، با توجه به ضرورت تعیین مدیر تصفیه و انجام تشریفات ثبت ختم تصفیه و... برای شعب و نمایندگی های خارجی در این خصوص تعیین تکلیف نشده، و تنها به عبارت انجام امور تصفیه اشارده گردیده است.

طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی، شعب شرکت خارجی همانند واحد محلی تابع شرکت اصلی می باشد و به شکل مستقیم به دست نماینده یا نمایندگان خود، وظایف مهم شرکت اصلی در ایران را انجام می دهند. به طور کلی فعالیت شعب در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی می باشد. پس بدین ترتیب تمامی مسئولیت ها و وظایف قانونی شرکت اصلی را دارا می باشد و در صورت لزوم باید پاسخگو باشد. واضح است که مراحل و تشریفات تصفیه نیز می بایست توسط شرکت اصلی تایید شود.

نماینده شرکت خارجی، شخصی حقیقی یا حقوقی می باشد که بر طبق قرارداد نمایندگی، انجام قسمتی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را متقبل شده است و نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت اصلی در محل انجام می گیرد، دارای مسئولیت است و مسئول امور و تشریفات تصفیه نیز خواهد بود.

تشریفات قانون در خصوص شرکتهای ایرانی همانند: مراتب تشریفات تقسیم دارایی در ماده های 215 قانون تجارت و ماده 225 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شامل شعب و نمایندگی های خارجی نمی شود و شرکت اصلی خارجی مسئول اعلام ختم تصفیه شعب خارجی می باشد. برای ارائه پاسخگویی مناسب به طلبکاران و بستانکاران احتمالی باید راهکارهایی من جمله دریافت ضمانتنامه بانکی در هنگام ایجاد شعب در ایران از سوی شرکت های خارجی دریافت شود.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.