بسمه تعالی

صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت…………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………………… درساعت ………………….. مورخ ………………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده ۱۰۱لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه

۲- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

۳- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

۴-خانم / آقای                                                                  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند

      ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت

پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ………………………………………………………….   منحل گردید و آقای /خانم (یا شخصیت حقوقی)……………………….    به سمت مدیران /مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیران/مدیر تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………………..کوچه………………  پلاک …………………….. کد پستی …………………………….. می باشد.

مدیران/مدیر تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.

به خانم / آقای ………………………………………….. احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای هیئت رئیسه :امضا رئیس جلسه                   امضا ناظر جلسه                 امضا ناظر جلسه                           امضامنشی جلسه

امضا مدیر یا مدیران تصفیه:

تذکرات:

۱-آخرین روزنامه رسمی شرکت در خصوص انتخاب مدیران ضمیمه صورتجلسه شود.

۲-فتوکپی شناسنامه مدیر یا مدیران تصفیه در صورتیکه خارج از سهامداران باشد ضمیمه صورتجلسه شود.

۳- صورتجلسه ظرف ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه(وفق ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۴-در صورتیکه مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام وضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۵در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه اصول آن بهمراه صورتجلسه الزامی است.(ماده ۹۷٫ل.ا.ق.ت)

۶-لیست سهامداران حاضر در محمع تهیه و به امضا سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود(ماده ۹۹ لایحه اصلی قانون تجارت)

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.