انحلال شرکت تضامنی

شرکت تضامنی مانند هر شرکت تجاری دیگری،تحت شرایط عام حقوق شرکت ها منحل می شود.این شرایط عمدتا˝عبارتند از:انتفای تعدد شرکاء،انقضای مدت شرکت ،انتفای موضوع شرکت ،ورشکستگی شرکت ،بطلان قرار داد شرکت ،تصمیم تمام شرکاء و انحلال شرکت به نظر دادگاه هنگامی که دلایل موجه وجود داشته باشد و یکی از شرکاء آن را تقاضا کند.

شرکت تضامنی به سبب آنکه در آن شخصیت یکایک شرکاء واجد اهمیت خاص است،بیشتر از هر شرکت دیگری - به دلیل حوادثی که برای خود شرکاء در طول حیات شرکت پیش می آید- در معرض خطر انحلال است.اهمیت شخصیت شرکاء موجب شده است که در مورد شرکت تضامنی،قواعد ویژه ای در قانون تجارت پیش بینی شود که عمدتا˝در اصول زیر خلاصه می شوند:

  • انحلال شرکت ،علی الاصول،با موافقت کلیه شرکاء میسر است و بنابراین ،شرکاء نمی توانند انحلال با رای اکثریت را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند و به طریق اولی ،انحلال شرکت را نمیتوان به مدیران شرکت واگذار کرد.مع ذلک،اگر اساسنامه یا شرکتنامه شرکاء را از حق فسخ محروم نکرده باشد ، هر یک از شرکاء می تواند به شرط اینکه انحلال به قصد اضرار به شرکای دیگر و یا به اشخاص ثالث نباشد،انحلال شرکت را درخواست کند .این تقاضا باید شش ماه قبل از زمانی تسلیم شرکت شود که شریک می خواهد شرکت را فسخ کند(ماده 137 ق.ت).
  • ورشکستگی یکی از شرکاء ممکن است به انحلال شرکت بینجامد.انحلال شرکت به سبب ورشکستگی شرکاء جنبه قهری دارد ،یعنی نیازمند صدور حکم انحلال به وسیله مرجع قضایی به سبب ورشکستگی شریک نیست و کافی است که مدیر تصفیه شریک ورشکسته کتبا˝انحلال شرکت را تقاضا کرده و از تقاضای مزبورشش ماه گذشته و شرکت ،مدیر تصفیه مزبور را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد(ماده 138 ق.ت).
  • فوت شریک نیز شرکت را قهرا˝منحل میکند،مگر اینکه شرکای باقی مانده و قائم مقام متوفی به بقای شرکت رضایت دهند(ماده 139 ق.ت).
  • محجوریت یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت است.اما قانون گذار در( ماده 140) قانون تجارت مقرر کرده است که در صورت محجور شدن یکی از شرکاء می توان با اعمال مقررات ماده 139 قانون اخیر، شرکت را از انحلال نجات داد.مفهوم ماده 140 این است که در صورت محجور شدن یکی از شرکاء،بقای شرکت موکول به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام محجور، یعنی قیم اوست.

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر شما را در انجام کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی همراهی میکند

با مشاوران ما در ارتباط باشید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.