خانه

آگوست 15

انحلال شرکت

انحلال شرکت سهامی

چه عواملی باعث انحلال شرکت های سهامی خواهد شد؟

enhlal

اول- از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت

هرگاه ر اثر زیان های وارده به شرکت حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره مکلف استبرای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بلافاصله از صاحبان سهام دعوت به عمل آورد تا در مورد تقلیل سرمایه شرکت با رعایت ماده 5ل.ا.ق.ت،یا ادامه کار شرکت و یا منحل آن تصمیم آن تصمیم بگیرد در صورتی که هیات مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت ننماید یا در صورت دعوت ،مجمع در در مورد انحلال شرکت اتخاذ تصمیم نکند و یا در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش ندهد و بالاخره مجمع پس ا]ز دعوت تشکیل نشود. در این صورت هر ذینفع (شرکت – سهامدار – ثالث) می تواند از دادگاه صلاحیت دار انحلال شرکت را درخواست نماید.

 

دوم-از بین رفتن موضوع شرکت

هنگامی که موضوع شرکت تحقق پیدا کرد مثلا شرکتی که برای حفر کانال تشکیل شده است کارهای خود را انجام دهد و یا انجام موضوع برای شرکتی غیر ممکن شده باشد ،در این صورت شرکت باید منحل گردد.

سوم-انقضای مدت شرکت

در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی گردیده باشد بدون آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد در این صوت شرکت منحل میشود.(بند 2 ماده 199،ل.ا.ق.ت)چنین انحلالی در عمل کمتر دیده شده است.غالبا مدت شرکت سهامی از تاریخ تاسیس به طور نامحدود تعیین میود ا طرف دیگر چنانچه مدت شرکت معین باشد (مثلا 20 سال) مجمع عمومی فوق العاده می تواند قبل از پایان عمر شرکت نسبت به تمدید آن اتخاذ تصمیم نماید.

چهارم-تقلیل سرمایه شرکت به کمتر از حداقل قانونی

به تجویز ماده 5 ل.ا.ق.ت سرمایه شرکت سهامی عام در هر حال از 000/000/5 ریال و شرکت سهامی خاص از 000/000/1 ریال نباید کمتر باشد . هرگاه پس از تاسیس شرکت های مزبور سرمایه هریک از آنها ،به هر علت از حداقل مذکور در ماده فوق کمتر شود شرکت مکلف است ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام کند و یا شرکت را به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل دهد وگرنه هر ذینفع حق دارد انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید.در صورتی که قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال از بین برود دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

پنجم-ورشکستگی شرکت

هرگاه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد ورشکسته اعلام می گردد و انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات قانون تجارت (مصوب 13/21/1311)و قانون ادره تصفیه امور ورشکستگی (مصوب 24/4/1318) و آئین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و تصفیه اموال صورت میپذیرد.

ششم_تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سهامی با اراده سهامداران تشکیل میگردد و با اراده آنان نیز ممکن است منحل شود ،بنابراین در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهند شرکت از بین می رود.

بند 4 ماده 199 ل.ق.ا.ت مجمع مزبور طرز انحلال را مشخص کرده ، یک یا چند نفر ودیر تصفیه و عنداللزوم یک یا چند نفر ناظر از میان سهامداران و یا خارج از آنان تعیین نموده ،وظایف آنان را نیز معین میکند.

از تاریخ انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه وظایف مدیران شرکت و سایر نمایندگان خاتمه یافته تصفیه شرکت شروع میشود. مدیر یا مدیران تصفیه باید بلافاصله کلیه موجودی و دفاتر حساب و پرونده ها و اسناد شرکت را از هیات مدیره تحویل گرفته ، امر تصفیه را عده دار شوند.

تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی مدر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها را با رعایت ماده 207ل.ا.ق.ت باید ظرف 5 روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی شود .

در مدت تصفیه روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.

هفتم-انحلال به حکم دادگاه

به تجویز ماده 201 ل.ا.ق.ت در موارد زیر هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد و در صورت حکم قطعی شرکت منحل خواهد شد:

1-در صورتی که تا یک سال پس از ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد.

-درصورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.

2-چنانچه مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی شرکت تا 10 ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.

3-در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت بیشتر از 6 ماه بلاتصدی مانده باشد.

4-در مورد از بین رفتن موضوع شرکت یا غیر ممکن بودن انجام آن (بند 1 ماده 199) و انقضای مدت شرکت (بند 2 ماده 199)در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده سهامداران جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد.

 


انحلال شرکت

 

بازدید 1380 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 11 آذر 1397 ساعت 13:56