كلیات مربوط به اخذ كد اقتصادی

مارس 14

كلیات مربوط به اخذ كد اقتصادی

كلیات مربوط به اخذ كد اقتصادی

اگر شما به یک فعالیت تجاری و اقتصادی مشغول هستید حتما نیاز به اخذ کد اقتصادی پیدا خواهید کرد هر فعالیت اقتصاد در هرجامعه ای به صورت مختلف انجام می شوداگر بحث حمایت از این افراد مطرح شود ابتدا باید آنها راشناخت که بتوان از آنها حمایت کرد و اخذ کد اقتصادی این شناخت را برای ما بسیار راحت کرده است برای کسب مجوز برای فعالیت نیز به اخذ کد اقتصادی احتیاج داریم و علی الخصوص برای پرداخت مالیات نیز به آن احتیاج داریم کد اقتصادی یک مزیت بسیار مهم دارد و آن هم جلوگیری از تلاش ناسالم سو استفاده گران است که از مزیت اخذ کد اقتصادی به حساب می آید.

بعد از ثبت شرکت و دریافت کارت بازرگانی باید مراحل اخذ کد اقتصادی که در واحد های مربوطه امور اقتصادی و دارایی طبق قوانینی مشخص شده اند انجام شوند

اخذ کد اقتصادی

تعریف پروانه کسب و کار :پروانه کسب و کار از مراجع مربوطه ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتحادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع مربوطه می باشد .

   تعریف اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی : اگر شما یک فردی هستید که به امور تولید یک محصول خاص ،مونتاژ یک محصول ، واردات و صادرات کالای خاص و یا توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی مشغول به فعالیت هستید همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال دارند و البته دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع مربوطه هستند و یا دارای محل فعالیت تجاری اند باید نسبت به اخذ شماره اقتصادی خود اقدام کنند. قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد.

تعریف مجوز فعالیت : مجوز فعالیت در واقع یک برگ سند است که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هر شخصی در آن تایید شده است از طرف مراجع مربوطه برای مثال می توان پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان را نام برد.

تعریف محل فعالیت تجاری: یک واحد شغلی را محل فعالیت تجاری می نامند که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده است و فعالیت مربوط در آن با جواز کسب و یا بدون جواز کسب انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت تطعی یا اجاره در اختیار مودی می باشد .

تعریفرسید بانکی: مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب 523 خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب متقاضی واریز می شود .

تعریف پرینت مربوط به شماره اقتصادی:برای تعریف پرینت مربوط به شماره اقتصادی میتوان گفت که قبل از صدور کارت شما کامپیوتر یک برگ برای شما صادر می کند که کلیه اطلاعات مربوط به متقاضی ازجمله هویت و مالیات را شامل می شود که بعنوان رسید از متقاضی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده متقاضی استفاده می شود .

   تعریف کارت اقتصادی اشخاص حقیقی: کارتی که در آن عکس 2*3 متقاضی ، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی متقاضی در آن درج شده باشد یک کارت اقتصادی برای اشخاص حقیقی محسوب می شود .

تعریفکارت اقتصادی اشخاص حقوقی: تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج شده است . در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد .

*مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

فرم اطلاعات هویتی، تصویر شناسنامه ، (اصل و تصویر)فیش بانکی، مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی وغیر رسمی )و سه قطعه عکس 2*3 که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد. و همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی)به همراه ، تحویل حوزه مالیاتی می شود.

*مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:

فرم اطلاعات هویتی مربوط ، اگهی تاسیس در روزنامه رسمی و فیش بانکی و فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی )اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند.

*تعریف مؤیدی مالیاتی

مؤیدی مالیاتی شخصی است که با بررسی شرایط ذکر شده در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده 85 قانون وصول بعضی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا میکند و یا از فرم نمونه کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و درج و نصب یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مدارک تحویل حوزه مالیاتی مربوطه می دهد و رسید دریافت می کند . پس از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی داده نمی شود و مدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نماید .

وظایف حوزه های مالیاتی:

از وظایف حوزه مالیاتی این است که ابتدا باید مطابقت بین مندرجات قسمت مربوط به مؤدی در فرم اطلاعات هویتی و اسناد و مدارک ، خصوصا کپی شناسنامه با اصل آن را بررسی کند و در اگر کاملا مطابق بودند و هیچ مشکلی وجود نداشت، عکس درج شده ی مؤدی را مهر کرده و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تایید و مهر و امضا می نمایند . سپس آن را جهت تایید به مامور مالیاتی خود تحویل می دهند و مامور مالیاتی نیز پس از کنترل آنها اطمینان کامل را پیدا کردند، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتایید و مهر و امضا می نماید .

پس از تایید مامور حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر حوزه ثبت می کنند و آخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسیدمؤدی ، به وی تسلیم نماید. در صورتی که محل فعالیت تجاری بصورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد . اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف مامور مالیاتی تحت عنوان" محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد" .مهر و امضا شود حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که شماره اقتصادی ندارند(در رابطه با مؤدیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند)طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید .

وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری)

پس از دریافت مدارک از حوزه می بایست آنها را بصورت طبقه بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال نماید . طبقه بندی مدارک بر اساس حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون شماره اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است .

وظایف ادارات کل دارایی

1)ادارات کل مالیاتی این وظیفه را دارند که فرمهای هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در به حوزه مالیاتی بدهند . وتنها اشحاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می کنند.

2)ادارات کل مالیاتی این وظیفه را دارند که آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره 21567 ، 28/6/75 را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب کنند .

مقررات شماره اقتصادی

بنا به اختیار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد ذیر جهت اطلاع و اقدام اشخاص مربوطه اعلام می شود

*افراد غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی :

کلیه مسجد ها و تکیه ها .

کلیه یافراد حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط، طراحی، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری مشغول به کار هستند.

کلیه افراد حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی مشغول به کار هستند از قبیل اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .

کلیه اتحادیه های امور صنفی

کلیه افراد حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند به این شرط که ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانهای آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد .

*تکالیف اشخاص ذیربط :

کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ مشخص شده به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.

کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند باارائه تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط و یا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ  مشخص شده به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.

پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع ذیربط می بایست در سال جاری صادر و یا تجدید و یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادرکننده ذیربط در سال جاری مورد تایید قرار گیرد و در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پروانه کسب و کار بوده ولی دارای محل کسب هستند ،ممیز حوزه مالیاتی ذیربط باید اشتغال بکار فرد متقاضی را تایید نماید.

موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست و شما میتوانید از مزایای بیشمار ثبت برند بهره مند شوید و به اهدافتان نزیک شوید با انجام مراحل ثبت شرکت شما در بازار رقابت قرار میگیرید و میتوانید با کیفیت محصول تولیدی خود در این بازار رقابت سربلند باشید و روز به روز کیفیت محصول خود را بالا ببرید

هر گونه از اشخاص  مجاز می باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعالیت و نیاز های خود هر گونه اطلاعاتی را بصورت ستون ، ردیف و یا مطلب به صورتحساب فرو اضافه نمایند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض)و تعداد نسخ صورتحساب با فروشند ه می باشد . آن گروه از مؤدیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1386 را از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند می توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر این صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه می باشند .

 

بازدید 250 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 25 دی 1397 ساعت 14:46