حوزه طرح و برنامه :

اهم وظایف حوزه طرح و برنامه هولدینگ ثبت شرکت تکسفیر به شرح ذیل می باشد:

-تهيه و تنظيم برنامه ها و كنترل اجراي برنامه ها در ثبت شرکت تکسفیر در تمامی حوزه های ثبتی.

- تهيه آمار و اطلاعات معتبر و متناسب با برنامه هاي هولدینگ تکسفیر در تمامی حوزه های ثبت شرکت ،ثبت برند(علامت تجاری) ،ثبت طرح صنعتی ،ثبت اختراع،جواز تاسیس،پروانه بهره برداری،پروانه کسب،کد اقتصادی،پلمپ دفاترو کلیه خدمات اداری مالی بازرگانی کلیه شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری و شرکت های دانش بنیان و سازمان های مردم نهاد.

-مشاركت در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه هولدینگ تکسفیر.

-انجام مطالعات امکان سنجی درباره اصلاح و بهبود روشهاي جاري در هولدینگ تکسفیر.

- جمع آوري اطلاعات پيشرفت پروژه ها از واحدهای مختلف تکسفیر، و برقراري ارتباط اطلاعاتي صحيح و كارآمد بين واحدها در هولدینگ ثبت شرکت تکسفیر.

-تهيه نسخه پشتيبان از بانكهاي اطلاعاتي هولدینگ تکسفیر.

-ارتقاء مستمر دانش فنی و اطلاعات حرفه اي کليه پرسنل شاغل در واحدهاي مختلف هولدینگ ثبت شرکت تکسفیر.

- برنامه ريزي آموزشي دوره ای براي پرسنل شاغل و کارکنان در هر يک از واحد های هولدینگ تکسفیر، متناسب با شرح وظايف آنها و با همکاري کارشناسان ذيربط و مشاورين متخصص.

- تشکيل دوره هاي آموزشي، همايشها ُنمایشگاه هاو سمينارهاي لازم در حوزه هاي مرتبط با فعاليتهاي هولدینگ ثبت شرکت تکسفیر.

-تشکيل کميته هاي مطالعاتي و تحقيقاتي بینشی با استفاده از کارشناسان و مشاورين ذيربط تکسفیر.

-انجام مطالعات فنی و راه بردی لازم جهت ارتقاء کيفي و کمي در ارائه خدمات فني هولدینگ ثبت شرکت تکسفیر.

- انجام مطالعات راه بردی لازم جهت کاهش هزينه ها و افزايش درآمد تکسفیر و ارائه پيشنهادات عملي و علمی در اين زمينه.

- همكاري با مؤسسات علمي و تحقيقاتي پژوهشی در حوزه خدمات حقوقی و ثبتی براي انجام مطالعات و پروژه‌هاي تحقيقاتي و تدوین مقالات روز در تمامی حوزه های ثبت شرکت ،ثبت برند(علامت تجاری) ،ثبت طرح صنعتی ،ثبت اختراع،جواز تاسیس،پروانه بهره برداری،پروانه کسب،کد اقتصادی،پلمپ دفاترو کلیه خدمات اداری مالی بازرگانی کلیه شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری و شرکت های دانش بنیان و سازمان های مردم نهاد.

Domain registration plan in taksafir:

Holding registration plan taksafir major duties are as follows:

-Thyh And program settings and control programs in all areas of registration in the Register of Enterprises taksafir.

- Provide valid and appropriate information and statistics on all areas of recorded programs taksafir Holding Inc., registered brand (trademark), registration of industrial designs, patents, establishment license, licensing, business licenses, bar codes, sealed Bodies and all financial administrative Services business, all businesses and non-commercial organizations and knowledge-based companies and non-governmental organizations.

-Msharkt In the preparation of the annual budget taksafir Holding.

-Perform Feasibility studies on improving current methods taksafir Holding.

- Collect information from different units taksafir progress of projects, and communicate accurate information and efficient taksafir between units within the holding company registration.

-Thyh Backup of databases holding taksafir.

-Upgrades Continuous technical knowledge and professional information of all personnel in different units registered holding company taksafir

- Planning training courses for workers and employees in each of the holding units taksafir, commensurate with their duties and in collaboration with relevant experts and specialist consultants.

- Organizing training courses, seminars, conferences and exhibitions related to activities of the holding company registration taksafir in this area.

-taksafir Committee for study and research insights of experts and consultants taksafir concerned.

-Perform Technical and strategic studies for quantitative and qualitative promotion of technical services holding company registration taksafir.

- Strategic studies to reduce costs and increase revenues and make practical recommendations and scientific taksafir in this field

Cooperation with scientific institutions and research in the field of legal services and records management studies and research projects and the development of articles a day in all areas of company registration, brand registration (trademark), registration of industrial designs, patents, licenses for the establishment, operation license vector, business licenses, bar codes, sealed bodies and financial administrative services commercial and non-commercial organizations and businesses of all knowledge-based companies and NGOs

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.