نمایش موارد بر اساس برچسب: شرکت سهامی خاص

جهات افتراق شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

جهات افتراق دو شرکت مذکور به شرح زیر می باشد:

1-      شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه و افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی اقدام می نماید ؛ در صورتی که شرکت سهامی خاص حق مراجعه به عامه را در امور مذکور ندارد.

2-      شرکت سهامی عام می تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید ولی شرکت سهامی خاص چنین اختیاری ندارد.

3-      در شرکت سهامی عام به تجویز ماده 41 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که مقرر می دارد: "در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود." نقل و انتقال سهام مشروط یه موافقت مدیران یا مجامع عمومی شرکت می تواند باشد.

ثبت شرکت سهامی خاص نسبت به شرکت مسئولیت محدود مراحل بیشتر و پیچیده تری دارد.که مراحل ثبت آن از صفر تا صد به شرح زیر می باشد:

در ابتدا باید یکی از اعضای شرکت به عنوان متقاضی ثبت شرکت وارد سیستم ثبت شرکت به نشانی:     http://irsherkat.ssaa.ir  شده و نسبت به وارد کردن اطلاعات درخواستی شرکت خود اقدام می نماید.

شرکت سهامی خاص چیست؟

در واقع شرکت سهامی خاص شرکتی است که، تمام سرمایه آن توسط موسسان انجام می گیرد و پرداخت می شود . موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست.امور ثبت شرکت و ثب برند خود را به ما بسپارید

در واقع تمامی افرادی که شرکت را تشکیل می دهند سهام دار هستند و تمامی هزینه های تاسیس را متحمل می شوند ، چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفات و امور حقوقی و ثبتی بسیار زیادی است ،مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود، بنابراین اگر تعداد شرکا و یا سهامداران حداقل سه نفر باشند می توانند شرکت خود را تحت عنوان شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند .

 

   خصوصیات اصلی شرکت سهامی خاص

1.سرمایه شرکت بیش از یک میلیون ریال باشد.

2.تعداد سهام داران باید بیش از 3 نفر باشند .

3.تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.

4.در این نوع شرکت (شرکت سهامی خاص) اوراق قرضه را نمی توان انتشار داد .

5. همچنین این نوع شرکت قابلیت معامله در بازار بورس را ندارد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.

6.در شرکت سهامی خاص،مسئولیت ها محدودمیباشد.

شرکت سهامی خاص یک شرکت بازرگانی محسوب می شود که می تواند امور بازرگانی را هم انجام ندهد .

شرایط کلی برای ثبت شرکت سهامی خاص

تعداد مجاز برای تاسیس شرکت سهامی خاص سه نفر می باشد که در مواردی که شرکا یا سهامداران کم تر از این تعداد باشند امکان ثبت وجود ندارد  .

 

ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

یکی از شرکت هایی که بسیار به ثبت میرسد ثبت شرکت سهامی خاص است در شرکت سهامی خاص حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است ، تعداد مدیران حداقل سه نفر است

سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست ،انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.با سپردن مراحل ثبت شرکت در کرج مطمئن باشید مراحل کاری شما به نجحو احسن به پایان میرسد

ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

یکی از مهم ترین اقدامات افراد برای دریافت امتیازات و تسهیلات ویژه در در امور بازرگانی تاسیس و ثبت یک شرکت است.

شرکت ها انواع مختلفی دارند که با توجه به تعداد شرکا و سهامداران و البته شرایط کاری و قرار دادی شرکت ها متفاوت خواهند بود .

یکی از انواع شرکت ها که با تعداد بسیار زیادی در روز تاسیس و ثبت می شود شرکت های با سهامی خاص می باشند .

اختیارات مدیران در شرکت های سهامی خاص و عام

اختیارات مدیران

سیستم مدیریت در لایحه اصلاح قانون تجارت شامل هیات مدیره و مدیرعامل می باشد که اختیارات و مسئولیت آنان به شرح زیر وسیله قانونگذار تعیین شده است.

1-قلمرو اختیارات مدیران

تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران (اعم از هیات مدیره و مدیرعامل) در شرکت های سهامی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است اگر مدیران از اختیارات خود تجاوز یا سوءاستفاده نمایند نه تنها موجبات تضرر سهامداران و یلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلکه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و احتمالا مسئولیت جزایی پیش بینی شده در قانون می گردند.

اختیارت قانونی رئیس هیات مدیره در شرکتهای سهامی

این اختیارات عبارتند از:

-دعوت و اداره جلسات هیات مدیره – رئیس هیات مدیره مکلف است علاوه بر دعوت مجامع عمومی سهامداران ، در مواردی هم که هیات مدیره موظف به دعوت مجامع مزبور می باشد آن ها را دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره نتواند به طور موقت وظایف خود را انجام دهد نائب رئیس مدیره وظایف وی را انجام خواهد داد ( مستفاد از مواد 120 و تبصره 2 ماده 119 ل.ا.ق.ت)

-ریاست مجامع عمومی –مجامع عمومی به وسیله هیات رئیسه ای که مرکب از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی می باشد اداره می شود. ریاست هیات مزبور و مالا مجمع با رئیس هیات مدیره خواهد بود مگر در دو مورد :

اختیارات قانونی مدیر عامل در شرکتهای سهامی

مدیرعامل شرکت سهامی که منتخب هیات مدیره می باشد در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

توضیح آنکه نام و مشخصات مدیرعال و حدود اختیارات او باید با ارسال یک نسخه از صورتجلسه هیات مدیره جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شده و سپس در روزنامه رسمی آگهی شود ضمنا مدیرعامل در هر زمان توسط هیات مدیره قابل عزل می باشد ( مستفاد از مواد 124 و تبصره 125 ل.ا.ق.ت)

تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

شرکت سهامی خاص را با رعایت شرایط زیر می توان به شرکت سهامی عام تبدیل کرد:

-       موضوع شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد. سرمایه آن نباید از 000/000/5 ریال کمتر باشد و چنانچه سرمایه شرکت معادل حداقل مذکور نباشد در این صورت افزایش سرمایه الزامی است.

-       از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت دو سال گذشته و دو ترازنامه سال مالی آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.

بسمه تعالی

صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت…………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………………… درساعت ………………….. مورخ ………………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده ۱۰۱لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه

۲- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

۳- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

۴-خانم / آقای                                                                  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند

انواع شرکت ها به انگلیسی:

جدول ترجمه شرکت ها
 فارسی انگلیسی
شرکت با مسئولیت محدود Limited Liability Company; Ltd. Co.
شرکت سهامی عام Public Joint Stock Company, Public Held Co.
شرکت سهامی خاص Private Joint Stock Company, Private Held Co.
شرکت تضامنی General Partnership Company, Cooperative Partnership Co
شرکت مختلط غیر سهامی Limited Partnership Company
شرکت مختلط سهامی Joint Stock partnership Co.
شرکت نسبی

Proportional Liability Partnership

Company,  Relative Company

شرکت تعاونی (تولید،مصرف،..) Co-Operative Company (Producers, Consumers,...)
شرکت مضاربه ای Dormant Partnership Company;  Sleeping Partnership Co
شرکت اختیاری Voluntary Partnership Co.
شرکت قهری Involuntary Partnership Co.
شرکت خصوصی Private Company
شرکت تعاونی مصرف Consumers Cooperative Company
شرکت تعاونی تولید و مصرف