نمایش موارد بر اساس برچسب: شرکت با مسئولیت محدود

 مسئولیت مدیر عامل در شرکت با مسئولیت محدود

گزارش سالیانه شرکت های مسئولیت محدود

هیات مدیره باید برابر ماده 232 ل.ا.ق.ت صورت دارایی و دیون و دیون شرکت را در پایان سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را به انضمام گزارشی راجع به فعالیت و وضع عموی شرکت در طی سال مالی فوق با رعایت مواد 233 تا 239 و 242 ل.ا.ق.ت تنظیم و 20 روز قبل از تاریخ جلسه عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرسان قرار دهد.

سود قابل تقسیم شرکت که به وسیله مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می شود باید ظرف 8ماه پس از تصویب مجمع مزبور بین صاحیان سهام تقسیم گردد در صورتی که مجمع عمومی در مورد نحوه پرداخت سود قابل تقسیم ، تصمیم نگرفته باشد هیات مدیره نحوه پرداخت را معین می نماید (قسمت دوم ماده 240 ل.ا.ق.ت)

ارگان اداره کننده شرکت بامسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود به وسیله مدیر یا مدیرانی که ممکن است از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود انخاب شوند، اداره می گردد، تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات این مدیران که در قانون تجارت به طور مجمل به آن اشاره شده حائز اهمیت می باشد، ضمنا در این بخش مسوولیت مدنی و جزایی مدیران شرکت مورد بحث قرار می گیرد:

الف- انتخاب و عزل مدیران

برابر ماده 104 قانون تجارت ایران شرکت بامسئولیت محدود ممکن است توسط یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب می گردند اداره شود،برابر ماده مزبور مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شوند. در قانون تجارت فرانسه نیز شرکت بامسئولیت محدود توسط یک یا چند شخص حقیقی اداره می شود که در بدو تاسیس شرکت در اساسنامه تعیین و یا اینکه متعاقبا به وسیله مجمع شرکاء که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارند انتخاب می گردند اگر این اکثریت حاصل نشده در دعوت دوم بانصاب اکثریت آراء ،اتخاذ تصمیم می شود، مدیران ممکن است از خارج از شرکاء نیز انتخاب شوند( مواد 49 و 59 قانون 24 ژوئیه 1966).

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

برای تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص باید چه اقداماتی باید انجام دهیم ؟

تا دو سال پیش تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص از طریق جلسه فوق العاده و صورتجلسه با همین عنوان امکان پذیر بود ولی تا اطلاع ثانوی تبدیل این شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص امکان پذیر نیست و به محض تغییر قوانین به اطلاع مخاطبین سایت موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر خواهد رسید.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ‌یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

ماده ۹۶

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایهٔ نقدی تأدیه و سهم‌الشرکهٔ غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود

موارد خاص انحلال شرکت در بند های "ب"،"ج"،"د" ماده 114 قانون تجارت مندرج است .این موارد عبارتند از:

  1. در صورت تصمیم عده ای از شرکاء از سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد (بند "ب").این اکثریت ،یک اکثریت سرمایه ایی است و بنابراین حتی اگر دو نفر از شرکاء دارای بیش از 50 درصد سرمایه باشند،شرکت قابل انحلال است ولو اینکه تعداد شرکای دیگر بسیار زیاد باشند،و راضی به انحلال شرکت نباشند.

شرکت با مسئولیت محدود چیست

شرکت با مسئولیت محدود ( Limited liability company ) را میتوان اینگونه تعریف کرد که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات آن شرکت است (ماده 94 قانون تجارت)

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

در قانون تجارت ایران برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود مانند شرکت های سهامی حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده است اما برابر ماده (96 ق.ت) شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل میشود که کلیه سرمایه نقدی آن تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

تصفیه شرکت با مسئولیت محدود تابع همان مقرراتی است که در مورد شرکت های اشخاص بیان شد،جز در سه نکته زیر بیان می شود:

  1. در شرکت با مسئولیت محدود امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است،مگر آنکه اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد(ماده 213 ق.ت)
  1. متصدی تصفیه وقتی حق صلح و تعیین داور دارد که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به او داده باشد(ماه 214 ق.ت)
  1. تقسیم دارایی شرکت بین شرکاء خواه در زمان تصفیه و خواه بعد از ختم آن وقتی ممکن است که قبلا سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید ،اعلان شده باشد و یکسال از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد (ماده 215 ق.ت).تخلف از قاعده اخیر متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده اند(ماده 216 ق.ت)

تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب1311 وارد قانون گذاری شد و در اولین قانون تجارت مصوب 25 دلو1303 و 12 و 1304 پیش بینی نشده بود.از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران ،با وجود استفاده عملی فراوان از این نوع شرکت و به رغم نقص قانون ما در رابطه با آن قواعد راجع به آن هیچ گونه تحول و تغییری نیافته است.

در خارج از ایران شرکت با مسئولیت محدود در اواخر قرن گذشته و به ویژه دراوایل قرن حاضر،وارد قانون گذاری اغلب کشور های غربی شد.

اولین قانونی که از این نوع شرکت به نحو نسبتا گسترده ای یاد کرده است قانون 29 اوت 1892 آلمان است.کشوری که در آن ،این نوع شرکت مورد استقبال نجار قرار گرفت و قانون گذاری آن از بهترین قانون گذاری های زمان خود بود.این شرکت که در آلمان مختصرا G.M.B.H نامیده میشود،شرکتی است بین شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه .به شرکت های سرمایه نزدیک است ،به این دلیل که در آن مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنهاست وبه شرکت های اشخاص شبیه است.

فرم مشاوره

نام و نام خانوادگی (*)
Please type your full name.
ایمیل (*)
Invalid email address.
توضیحات
Invalid Input

شماره تماس (*)
Invalid Input
موضوع مورد نظر (*)
Invalid Input
کد (*) کد

Invalid Input

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image