نمایش موارد بر اساس برچسب: انحلال شرکت

انحلال موسسات غیرتجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عممی فوق العاده طبق مقررات اساسنامه و با استفاده از ماده (114 ق.ت) و با به موجب حکم دادگاه باشد.

چنانچه انحلال به موجب مقررات اساسنامه و اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن نیز طبق مقررات مندرج در اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام می گیرد و در صورتی که متصدی امر تصفیه و چگونگی انجام آن معین نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده به هنگام انحلال موسسه ، یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید.

ادغام، انحلال و تصفیه شرکت تعاونی

الف – ادغام شرکت تعاونی

مجامع عمومی فوق العاده می توانند برطبق آئین نامه اجرایی قانن بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، ادغام شرکت های تعاونی را با یکدیگر تصویب نمایند. صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی که با هم ادغام شده اند به همراه مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران می رسد (مستفاد از ماده 53).

شرکت سهامی پس از انحلال تصفیه می شود گرچه در برخی از کشورها ممکن است شرکت، پس از انحلال از طریق ادغام و یا تغییر نوع آن امر تصفیه صورت نگیرد.

تصفیه شرکت سهامی مشتمل بر عملیات زیر می باشد: نقد کردن دارایی شرکت منحله – وصول مطالبات شرکت منحله – پرداخت دیون شرکت منحله – تقسیم دارایی باقی مانده شرکت بین سهامداران.

لازم به یادآوری است که شرکت منحله برای عملیات تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ می نماید و شرکت به محض انحلال درحال تصفیه محسوب شده، باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت "درحال تصفیه" ذکر گردد و نام مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید شود. ( مستفاد از مواد 206 و 208 ل.ا.ق.ت) و در تمام مدت تصفیه ،مدیر یا مدیران تصفیه نماینده شرکت درحال تصفیه محسوب می شوند.

بعد از انحلال شرکت، امر تصفیه آن آغاز می گردد. عملیات تصفیه شامل مراحل زیر خواهد بود:

وصول مطالبات شرکت- نقد کردن دارایی شرکت - پرداخت دیون شرکت- تقسیم دارایی باقی مانده شرکت بین شرکاء

به موجب ماده (202ق.ت ) در تصفیه امور شرکت ها پس از انحلال به استثناء ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد امر تصفیه وفق مواد (202 الی 218 ق.ت) صورت می پذیرد ، نحوه تصفیه شرکت بامسئولیت محدود ممکن است در اساسنامه یا شرکت نامه پیش بینی گردد در چنین صورتی تصفیه برطبق اساسنامه صورت می گیرد. تذکر این نکته ضروری است که اساسنامه ، آیین نامه داخلی شرکت بوده و نباید موارد پیش بینی شده در آن برخلاف قانون باشد. در شرکت با مسوولیت محدود امر تصفیه به موجب ماده ( 213 ق.ت) به عهده مدیران شرکت می باشد مگر اینکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

بسمه تعالی

صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت…………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………………… درساعت ………………….. مورخ ………………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده ۱۰۱لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه

۲- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

۳- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

۴-خانم / آقای                                                                  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند

بسمه تعالی

صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

نام شرکت...................................... شماره ثبت....................... سرمایه ثبت شده............................ ریال در تاریخ...................... ساعت.................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد..

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

علل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ،مانند شرکت های دیگر در این موارد منحل می شود:

  1. در صورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده و یا انجام دادن آن غیر ممکن شده باشد (بند"الف"ماده 114 ناظر به ماده 93 قانون تجارت)
  2. وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد(بند "الف"ماده 114 ق.ت)
  3. در صورت تصمیم همه شرکاء(اقاله)
  4. در صورت انتفای تعدد شرکاء ،یعنی در صورتی که به هر دلیلی ،بیش از یک شریک در شرکت باقی نماند
  5. در صورت ورشکستگی شرکت(بند "الف"ماده 114 ق.ت)

در این فرضها،نکته خاصی در مورد شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد و بنابراین به بیان صرف موارد مزبور اکتفا می کنیم.

ماده ۱۹۹- شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:

۱- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

۳- در صورت ورشکستگی.

۴- در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۵- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

نتیجه انحلال شرکت سهامی، تصفیه و تقسیم اموال آن است. البته طبق ماده 274 لایحه، زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل می‌‌‌شود، نیز تصفیه و تقسیم اموال شرکت صورت می‌‌‌گیرد.

‌بر اساس ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌کند، باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق‌ مقررات این قانون انجام وظیفه کنند.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول- شرکت‌هایی که موسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند که این گونه شرکت‌ها، شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.

نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسان تامین شده است که شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.

شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می‌شود؛ حتی اگر موضوع عملیات آن، بازرگانی نباشد.

در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

اصطلاح شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در تمامی اوراق، اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور خوانا قید شود.

موسسان شرکت سهامی نسبت به همه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند، مسئولیت تضامنی دارند.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image