مدارک برای ثبت شرکت سهامی عام

می 24

مدارک برای ثبت شرکت سهامی عام

مدارک برای ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت های سهامی از جمله شرکت سهامی عام الزامی است و تابع جمیع مقررات مربوط به ثبت شرکتها می باشد . مرجع ثبت در تهران ، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و در استانها ، واحدهای ثبت شرکتها در ادارات کل ثبت اسناد و املاک می باشد .

برای ثبت شرکت ، باید مدارک زیر به مرجع ثبت داده شود :

 • اظهارنامه که به وسیله مؤسسین تکمیل و امضا می شود .
 • اساسنامه مصوب مجمع عمومی مؤسس .
 • صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس که حاوی اسامی و مشخصات اعضای اولین هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل ، می باشد .
 • اعلامات قبول سمت اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان که پس از انتخاب شدن ابراز داشته اند .
 • صورتجلسه اولیه هیأت مدیره دایر بر تعیین مدیر عامل و حاوی نام و مشخصات و حدود و اختیارات وی .

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص / عام :

 1. نام شرکت
 2. هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین
 3. موضوع شرکت
 4. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن بتفکیک
 5. تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
 6. میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است ، در مورد آورده های غیرنقدی تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده های غیرنقدی اطلاع حاصل نمود .
 7. مرکز اصلی شرکت
 8. مدت شرکت از تاریخ  ...........   به مدت ..........  .
 9. مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند
 10. نام مدیران عامل و حدود اختیارات آن در شرکت
 11. نام بازرسان اصلی و علی البدل شرکت
 12. محل شعب فعلی شرکت

مدارک ثبت شرکت سهامی عام:

 1. دو نسخه اظهارنامه
 2. دو نسخه اساسنامه توضیح: اینكه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله در ماده ٦ اساسنامه سرمایه ای كه در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.
 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسینمدارک و مراحل ثبت شرکت سهامی عام
 4. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد)
 5. آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
 6. فتوكپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است)
 7. گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه شركت
 8. ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

Documents for registration of public company

Registration of joint stock companies, including public companies is mandatory and subject to all the provisions relating to the registration of the company. Registration Authority in Tehran, the General Administration of Registration of Companies and non-commercial institutions and farms in the Companies Registration Office for Registration of Deeds and Properties is.

For registration, the following documents to the registration authority should be:


o declaration to be completed and signed by the founders.
o Articles of Association approved by the General Assembly institutions.
o The minutes of the General Assembly containing the names and characteristics of the founder of the first board members and inspector or inspectors, both the original and alternate them.
o alerts accepted the position of board members and inspector or inspectors who have expressed after the election.
o Board of Directors held an initial meeting to determine the CEO and the names and details about her powers.

Joint Stock Company recorded statement / general:

1. Name
2. Full identity and residence of founders
3. Thread
4. The amount of cash and in-kind capital of the company and determine how much it Btfkyk
5. The number of registered shares and anonymous and if the face value of preferred shares is to determine the characteristics and advantages of this kind of stock

6. The obligations of the founders of the amount paid by specifying the account number and the bank that the funds have been deposited in it, Brought about by non determine the qualities and characteristics so that it can be worth itCan be brought low and non-cash bag was informed.

7. The main center
8. For now the date for
9. managers and those who have authority to sign
10. supplier of and jurisdiction of the Company

11. Name the main inspector and alternate company
12. The company's current branches

Records public company:
1. Two copies of the declaration

2. Two copies of the statutes Comment: In the scheme of the Statute of the volume can be used as a statuteAnd at this point in Article 6 of the charter capital in an underwriting commitment to add 20% of the subscribed capital by the founders must be explained.

3. Two copies of the minutes of the General Assembly of the founders of documents and registration of public company
4. Two copies of the minutes of the board (of directors is at least five)
5. founders ads in newspapers designated assembly
6. photocopy of birth certificate managers (in the case of legal entities is mandatory representation leaves)
7. bank certificate of deposit at least 35% of the company's capital
8. Agreements or license or authorization from the competent authorities in case of need

بازدید 212 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 03 خرداد 1397 ساعت 07:46
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

فرم مشاوره

نام و نام خانوادگی (*)
Please type your full name.
ایمیل (*)
Invalid email address.
توضیحات
Invalid Input

شماره تماس (*)
Invalid Input
موضوع مورد نظر (*)
Invalid Input
کد (*) کد

Invalid Input

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image