مدارک لازم جهت پروانه بهره برداری

اکتبر 14

مدارک لازم جهت پروانه بهره برداری

 1. درخواست تايپ شده ازسوي مديرعامل واحد توليدي به اداره نظارت جهت صدور پروانه بهره برداري
 2. تكميل فرم وضعيت و امكانات ساختمانی موسسه وتطبيق آن با نقشه ارائه شده
 3. تصوير برابر اصل شده پشت و روي پروانه بهره برداري صنايع يا جهاد كشاورزي /جوازكسب
 4. كروكی دقيق آدرس محل
 • نقشه دقيق ساختمان با مقياس 100/1 یا 200/1 با ذكر متراژ كليه قسمتهاو تهيه راهنماي نقشه
 • ارائه روزنامه رسمی ثبت شركت
 • ارائه ليست تجهيزات خط توليد و تجهيزات آزمايشگاه
 • تكميل مدارک مربوط به مسئول فنی كارخانه
 • ارائه فیش بانکی
 • صدور پروانه بهره برداري بر اساس ماده 13 فصل سوم قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مورخ 27/02/1374 موكول به تاييد محل استقرار با رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد

  تبصره: تاريخ بهره برداري عبارت است از تاريخ صدور پروانه بهره برداري

  مراحل اخذ پروانه بهره برداری  :

  1. درخواست متقاضي و تكميل مدارك موردنياز
  2. استعلام از دستگاههاي ذيربط (محيط زيست‏‏ -مركز بهداشت-كار و امور اجتماعي-اداره نظارت بر مواد غذائي و داروئي و...)
  3. تكميل پرسشنامه پروانه بهره برداري توسط متقاضي
  4. بازديد كارشناس و تعيين ظرفيت واحدو تعيين مندرجات پرسشنامه تكميل شده توسط متقاضي
  5. پرداخت هزينه تمبر پروانه بهره برداري موضوع ماده 46 قانون ماليات هاي مستقيم
  6. اخذ پروانه بهره برداري

   

  ماده 1: كليه واحدهاي صنعتي كه اقدامات لازم براي نصب ماشين آلات خط توليد ،تامين نيروي انساني مورد نياز،وتوليد آزمايشي را انجام داده باشند اعم از اينكه داراي جواز تاسيس يا اعلاميه تاسيس بوده و يا نباشند،با رعايت اين دستورالعمل ،مي توانند پروانه بهره برداري دريافت دارند.

  تبصره 1: توليد آزمايشي به منزله نصب و راه اندازي ماشين آلات و تجهيزات مرتبط با توليد محصول، ونيز توليد محصول در يك دوره مشخص به صورت انبوه مي باشد.

  تشخيص انجام توليد آزمايشي با سازمان صنايع و معادن استان مربوطه است.

  تبصره 2 : رعايت ممنوعيت صدور پروانه بهره برداري در شعاع 120 كيلومتري تهران وشعاع 50 كيلومتري اصفهان ضروري است.

   

  Documents required for license

  1. Apply typed by the managing director to the governing body for issuing exploitation permit production unit
   2. Complete the form and building facilities institution and its adaptation presented with Map
   3. Image is against the principle behind the operation license or industries Agriculture / Jvazksb
   4. Vehicles exact address
   5. detailed map of 100/1 or 200/1 by mentioning the scale buildings all over the area and provide guidance in map
   6. Provide official newspaper company registration
   7. A listing of the production line equipment and apparatus
   8. The completion of the documents related to Technical Officer factory
   9. Provide the bank receipt

  Licensing operation according to Article 13 of Chapter III of the law of preventing air pollution on 02/27/1374Subject to the approval of seating to meet the criteria and standards of the Environmental Protection Agency.

  Note: the operation history is the history of the exploitation license.

  And explains the process:
  1. The applicant and completing documents required
  2. Call the relevant agencies (Environmental Health Center for Labor and Social Affairs, the Food and Drug Administration, etc.)
  3. Complete the questionnaire exploitation license by the applicant.
  4. professional visit and determine the capacity of units and determine the contents of the questionnaire completed by the applicant.
  5. pay stamp exploitation permit under Article 46 of Direct Taxes Act
  6. Licensing Operations

  Article 1: All the industrial units to take steps to install the production line machinery, staffing requirements, and production are testedWhether or not an establishment license or declaration has been established, with compliance with these instructions could receive exploitation license.

  Note 1: The experimental production and installation of machinery and equipment as related to crop production, as well as mass production is within a specified period.

  Recognizing the province's Industries and Mines Organization of pilot production.

  Note 2: The observance of the ban on the issuance of exploitation permit within a radius of 120 km from Tehran, Isfahan 50 km radius can be increased.

  بازدید 322 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 مهر 1397 ساعت 15:53
  برای ارسال نظر وارد سایت شوید

  فرم مشاوره

  نام و نام خانوادگی (*)
  Please type your full name.
  ایمیل (*)
  Invalid email address.
  توضیحات
  Invalid Input

  شماره تماس (*)
  Invalid Input
  موضوع مورد نظر (*)
  Invalid Input
  کد (*) کد

  Invalid Input

  Style Selector

  Layout Style

  Predefined Colors

  Background Image