شرکت با مسئولیت محدود اساسنامه

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 715

می 23

شرکت با مسئولیت محدود اساسنامه

شرکت با مسئولیت محدود اساسنامه

ماده 1: در مورد نام و نوع شرکت                              

ماده 2: در مورد موضوع شرکت

ماده 3: در مورد مرکز اصلی شرکت

هیات مدیره می تواند تصویب نماید مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید .

ماده 4: در مورد سرمایه شرکت

ماده 5: مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

ماده 6: تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است .

ماده 7: هیچیک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده 8: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیات مدیره یا شرکا، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده 9: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل و یا شرکا به وسیله دعوتنامه کتبی با درج آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار بعمل خواهد آمد . فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

ماده 10: در صورتی که کلیه شرکا در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

ماده 11: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده بشرح زیر می باشد :

  1. استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن.
  2. تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره .
  3. تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن .
  4. انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس.

 :12ماده وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :

  1. تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه .
  2. تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت .
  3. افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت .
  4. ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت.

ماده 13: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 14: هیات مدیره شرکت مرکب از ............. نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا خارج انتخاب می شوند .

ماده 15: هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یکنفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگر تعیین نماید .

ماده16: ................... نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بودره و می تواند در کلی امور مداخله و اقدام نماید .

ماده 17: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است .

ماده 18: دارندگان حق امضاء در شرکت : دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک- سفته - برات - اسناد تعهد آور- و قراردادها را هیات مدیره تعیین می کند.

ماده 19: هر یک ا ز اعضای هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نمادید و همچنین هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیره عامل تفویض کند.

ماده 20: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است .

ماده 21: تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی-هزینه های اداری، حقوق کارکنان و مدیران ، استهلاک ، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس ا ز وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد .

ماده 22: فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث یا وراث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به مشارکت خود ادامه دهند ، در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

ماده 23: انحلال شرکت :مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد .

ماده 24: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء ، رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد و وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده 25: اختلافات حاصله بین شرکای شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد .

ماده 26: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانونی تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد گردید

 

Limited liability company statute

Article 1: In the Name and Type of Company
  Article 2: In the case of company
Article 3: In the main center

The Board can approve the company moved to wherever appropriate or establish branches and minutes to the Companies Registration Office to register for.

Article 4: In the capital of the company
Article 5: Duration Company recorded history indefinitely.
Article 6: Corporate citizenship: citizenship Iranian company.

Article 7: None of the partners have no right to transfer its share to the other, except with the consent and approval of the holders of three-quarters of the company's capital, which has a numerical majority as wellAnd transfer its share shall be made except in accordance with official document.

Article 8: The general assembly company within four months of each year following the expiration of the fiscal year, but mayAt the invitation of any member of the board of directors or partners, the extraordinary general assembly is held.

Article 9: Invitation to the public, by any board member or the CEO or partners with advertising by written invitation will be taken in a widely circulated newspaperThe distance between the invitation to the Assembly at least ten days and a maximum of 40 days.

Article 10: If all the partners in each of the general meetings to attend comply with Article 9 of the Articles of Association be necessary.

Article 11: The duties of the ordinary or the extraordinary general assembly is as follows:
(A) hearing the report of the Board of Finance and the company's annual balance sheet and pass it.
(B) approve the profit distribution proposal of the Board of Directors.
(C) determine the policy and approve the company's future.
(D)elected Board of Directors and, if necessary, Inspector.

 

Article 12: The duties of the extraordinary general meeting is as follows:
(A) changes in the statutes or accession or remove one or more Articles of Association.
(B) set the new statute or a type of company.
(C) increase or decrease the company's capital-entry. The new partner or partners to participate.

Article 13: Decisions of extraordinary general meeting with the consent of the holders of three-quarters of the partners in the capital are the numerical majority in the General Assembly according to Article 106 of the Commercial Code will be valid and binding

Article 14: The board will be composed of ............. of the general assembly are elected from among the partners or outside.

Article 15: Board of Directors from among themselves one person to the Chairman and to the CEO selection and can also appoint other positions for its members.

Article 16 ................... legal representative and Plenipotentiary of the company Bvdrh and can generally intervene and take action.

Article 17: Board of Directors meetings attended by a majority of the board members is formalized decisions by a majority of valid votes.

Article 18: rights holders in the Company signed holders the right to sign commercial paper Czech-speculation-you-like-binding documents and contracts as the board determines.

Article 19: Each of the board members can be part or all of the powers of each partner as well as your right to sign for as long as appropriateAs well as the Board may delegate all or part of the powers delegated to the Managing Board.

Article 20: of the Company's fiscal year begins April each year and ends in March of the same yearWith the exception of the first year of the beginning of the date of establishment of the company.

Article 21: dividend income at the end of each fiscal year, administrative costs, salaries of employees and managers, depreciation, taxes and state withholding and after the situation ten percent reserve requirements for the rest of the net profits compared to its share will be divided between the partners.

Article 22: of each of the partners dies or becomes incapacitated, the liquidation shall be heirs or heirs of the deceased partner or the obsolescence can continue their participation,Otherwise it should get its share after the legal formalities or transferred to another partner company out.

Article 23: dissolution of the Company will be dissolved in accordance with Article 114 of the Commercial Code.

Article 24: If the extraordinary general meeting voted to liquidate the company's partnersOne of the partners or outside the company will be assigned to the bailiff and the bailiff duties trade law.

Article 25: Disputes between partners resulting company will be settled through arbitration.

Article 26: Other matters not listed in this Sasnamh accordance with the provisions of the Commercial Code and other statutes will be action and behavior.

بازدید 622 بار آخرین ویرایش در چهارشنبه, 02 خرداد 1397 ساعت 10:19
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

فرم مشاوره

نام و نام خانوادگی (*)
Please type your full name.
ایمیل (*)
Invalid email address.
توضیحات
Invalid Input

شماره تماس (*)
Invalid Input
موضوع مورد نظر (*)
Invalid Input
کد (*) کد

Invalid Input

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image