نمونه صورتجلسات

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 715

نمونه صورتجلسات (12)

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی و مجمع عمومی فوق العاده یکی از مهم ترین اقدامات برای ثبت تغییرات یک شرکت می باشد .

صورتجلسات باید کاملا رسمی و طبق قوانین تجارت تنظیم شوند. از این رو توصیه می شود که کلیه مشاوره های لازم در این خصوص را از یک کارشناس با تجربه در موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر دریافت نمایید و امور حقوقی و ثبتی خود را به ایشان واگذار نمایید .

سهولت در انجام امور و تسریع در ثبت شرکت و ثبت تغییرات از مهم ترین مزایای مشاوره از یک موسسه حقوقی معتبر می باشد .

صورتجلسه هیئت مدیره

برای تعیین سمت سهامداران شرکت نیاز به تشکیل مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه لازم می باشد . برای تنظیم صورتجلسات می توانید به موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر مراجعه نمایید و راهنمایی های لازم در این خصوص را دریافت نمایید. تکسفیر ارائه دهنده کلیه خدمات ثبت شرکت و ثبت شرکت در کرج می باشد .

صورتجلسه مجمع عمومی عادی

 معمولا بعد از ثبت شرکت ( ثبت شرکت در کرج ) ، با گذشت زمان نیاز به ایجاد تغییراتی در شرکت می باشد ، همانطور که می دانید برای ثبت تغییرات باید به ادارهثبت شرکت ها مراجعه نمایید. برای ثبت تغییرات شرکت باید با توجه به نوع شرکت صورتجلسات مربوز به تغییر مد نظر را تهیه نمایید .

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت

( در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی )

نام شرکت...............................................................شماره ثبت ................................................ سرمایه ثبت شده ............................... ریال در تاریخ ……………ساعت ... ……..….........مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

         نام شرکاء              میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی نسبی)

نام شرکت …………………………… شماره ثبت ........................... سرمایه ثبت شده ……….…………..ریال در تاریخ ................ساعت .............مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت اتخاذ تصمیم شد.

        نام شرکاء                   میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی نسبی )

بسمه تعالی

نام شرکت………..........................…… شماره ثبت ……….................……… سرمایه ثبت شده …………...................…… ریال در تاریخ ……………………… ساعت ……….......................................… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

        نام شرکاء                           میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای ............................ دارای ............................ ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای ............................ دارای ............................ ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای ............................ دارای ............................ ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای ............................ دارای ............................ ریال سهم الشرکه

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت

( در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی )

نام شرکت..........................شماره ثبت .................... سرمایه ثبت شده ................ ریال در تاریخ ……………ساعت . ……..…..مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

       نام شرکاء                  میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه

نمونه صورتجلسه تغییرمحل درشرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت …………………………….…………… شماره ثبت   ………………… سرمایه ………………………..……………… ریال در تاریخ ……………………………..…… ساعت ………….......................................……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

( تضامنی، نسبی )

نام شرکت…....................................  شماره ثبت ….................... سرمایه ثبت شده …........................ ریال در تاریخ ….................... ساعت ….............. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

              نام شرکاء                             میزان سهم الشرکه
1.    خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2.    خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3.    خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4.    خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

( تضامنی ، نسبی )

نام شرکت..........................................   شماره ثبت ........................   سرمایه ثبت شده .........................   ریال در تاریخ…...................……ساعت ......................................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه و خروج شریک اتخاذ تصمیم شد.

      نام شرکاء                  میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای ............................دارای ............................ریال سهم الشرکه

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image