تعریف شرکت با مسئولیت محدود

اکتبر 16

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین و یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تامیزان سرمایه خود درشرکت مسئول بدهی ها و تعهدات شرکت است .

در شرکت با مسئولیت محدود باید اسم شرکت عبارت(با مسئولیت محدود)قید گردد و اسم شرکت نباید متضمن نام هیچکدام از شرکا باشد درغیر اینصورت اسم شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده باشد در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را دارد.

در شرکت با مسئولیت محدود هیچگونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده است و جهت ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت الزامی وجود ندارد و اقرار موسسین به میزان سرمایه وپرداخت آن به صندوق شرکت یا هیئت مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود.

در شرکت با مسئولیت محدود موسسین مکلفند حداقل 35%کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش واریزی شرکت بانکی را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند. شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند مدیر موظف یا غیر موظف که حتی ممکن است از خارج از شرکت هم باشد برای مدت محدود یا نا محدود اداره میشود.

یکی از حسن های شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی این است که قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی وسیعتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد و از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بی نام یا با نام صادر نمیگردد.

در شرکت با مسئولیت محدود به هر میزان که سهم الشرکه دارد میتواند سهم الشرکه خود را با رعایت شرایط مندرج (در مواد 102 و 103 لایحه قانون تجارت)به شخص دیگری انتقال دهد، همچنین در صورتی که شرکت نصف سرمایه خود را از دست دهد هر شریکی می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را نماید به شرط اینکه محکمه دلایل او را موجه تشخیص دهد و سایر شرکا جهت خروج اطلاع حاصل نمایند.

در شرکت با مسئولیت محدود حق رای هم یکی دیگر از حقوق شرکا می باشد که هر شریکی به نسبت سهم الشرکه خود در شرکت دارای رای می باشد مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

مسئولیت هریک از شرکا در مقابل قروض و تعهدات شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم الشرکه ای است که در شرکت سرمایه گذاری کرده است.

طلبکاران شرکت نمی توانند در صورت توقف شرکت از ادای دیون مطالبات خود را از اموال شخصی شرکا مطالبه نمایند و این امر موجبات سواستفاده شرکای شرکت را فراهم می سازد، این به این معنی است که امکان دارد شخص ثالثی کالایی را به طور نسیه به شرکت بفروشد ولی شرکت از پرداخت ثمن معامله خودداری َنماید.

در ثبت شرکت با مسئولیت محدود در هیچ مورد شرکا نمیتوانند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند و این امری منطقی است زیرا تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود و حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل دریافت حق الثبت یک میلیون ریال میباشد.

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم وتسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نماید و نکته مهم این است که هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.

بازدید 364 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 24 مهر 1397 ساعت 10:29
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image